Energinet besluttede i november 2015 at bygge Vestkystforbindelsen, og i oktober 2017 blev investeringen godkendt af Klima-, Energi- og Forsyningsministeren. Første elmast blev rejst i marts 2024.

Vestkystforbindelsen er ramt af forsinkelser

Vestkystforbindelsen kom sidste efterår i gang med anlægsarbejdet efter flere år med forsinkelser. Men sideløbende med, at de første elmaster bliver rejst i Vestjylland, er der opstået nye udfordringer. Ekspropriationer, klager, arkæologiske fund, våde områder og beskyttede dyr forsinker den 172 km lange højspændingsforbindelse i op til 15 måneder.

 

Den kommende Vestkystforbindelse er en vigtig del af den forstærkning af el-nettet, som Energinet i disse år er i gang med. Forbindelsen består af en 172 km lang højspændingsforbindelse fra Idomlund ved Holstebro i nord gennem Endrup ved Esbjerg og hele vejen ned til grænsen ved Sæd i syd.

Energinet har været i gang med planlægningen af Vestkystforbindelsen siden 2015. Af mange forskellige årsager er projektet flere gange blevet udsat og forsinket. Protester over udsigten til luftledninger, miljøkrav der undervejs blev skærpet, fund af beskyttede flodperlemuslinger (som siden viste sig ikke at være flodperlemuslinger) med mere har udsat projektet.

"Det er hver for sig gode forklaringer på, at tidsplanen hele tiden er blevet revideret og mere presset. Nogle opgaver er blevet sat på pause, mens andre har kunnet fortsætte, og undervejs er det blevet et meget større puslespil at lave den lange forbindelse. Selvom anlægsarbejdet nu skrider frem flere steder i Vest- og Sønderjylland, må vi konstatere, at de tidsplaner, som vi løbende har ændret, ikke holder. Vi bliver nødt til at melde endnu en forsinkelse ud," siger Christian Jensen, chefprojektleder i Energinet.

Den nye tidsplan siger: Endrup-Stovstrup: 2. kvartal 2025 (9 måneders forsinkelse). Stovstrup-Idomlund: 3. kvartal 2026 (12 måneders forsinkelse) og Endrup-grænsen: 2. kvartal 2026 (15 måneders forsinkelse).

Ekspropriationer trækker ud
Også de nye udfordringer skyldes forskellige forhold, forklarer Christian Jensen. Blandt andet tager det længere tid at få aftaler med lodsejerne på plads om at placere anlægget på deres jord.

"Elmaster, luftledninger og jordkabler er store, samfundsvigtige anlæg, men samtidig anlæg, der berører og generer rigtig mange lodsejere. På den sydligste strækning forventer vi nu, at vi bliver nødt til at ekspropriere 28 ejendomme. Det er en del flere, end vi tidligere har set," siger Christian Jensen og forklarer, at i langt de fleste tilfælde laver lodsejeren og Energinet en frivillig aftale.

Ekspropriationer lægger typisk 9 måneder til planen. Samtidig er der indgivet klager – primært over de dispensationer, som Energinet har fået til projektet. De klager skal naturligvis behandles, og er behandlingstiden lang, kan det udsætte eventuelle ekspropriationer yderligere.

 

Arkæologi og beskyttede dyr forsinker
Også arkæologiske fund har forsinket anlægsarbejdet – indtil nu ved kabelovergangen Skonager, nordøst for Varde. Dårligt vejr har nemlig forsinket arkæologerne, som har brugt mere end et halvt år fra det første fund, til gravearbejdet blev afsluttet. Udgravningerne i kabeltracéet nord for kabelovergangen er endnu ikke afsluttet.

Selv om Energinet har forsøgt at undgå miljøfølsomme områder til Vestkystforbindelsen, er der områder, hvor der potentielt lever beskyttede dyr (bilag IV-arter), og det stiller skærpede krav til de vilkår, der skal overholdes.

Fx har fund af birkemus ved kabeltracéet ind til Karlsgårde højspændingsstation, nord for Varde, medført, at man ikke kan komme i gang med arbejdet dér før 15. maj. Tilsvarende forhold er gældende andre steder, hvor der potentielt kan være birkemus.

"Der er mange vilkår knyttet til miljøtilladelserne. Dem overholder vi naturligvis, men det er et vanskeligt puslespil at få til at gå op, når der er mange tidsmæssige bindinger i vilkårene, for det betyder, at Energinet har korte perioder at udføre det konkrete anlægsarbejde i," fortæller Christian Jensen.

Ud over birkemus har spidssnudet frø og løgfrø en væsentlig indflydelse på anlægsarbejdet. I områder, hvor det er muligt, at de beskyttede frøer lever, må der som udgangspunkt kun udføres jordarbejder i sommerhalvåret. Hvis der skal arbejdes i den anden halvdel af året, skal der findes erstatningsarealer i nærheden, så dyrene stadig har gode vilkår.

Fremdrift og forsyningssikkerhed i højsædet
Af hensyn til forsyningssikkerhed, behovet for tilslutning af ny, grøn energi med mere fortsætter Energinet med at sikre mest mulig fremdrift på arbejdet med Vestkystforbindelsen. I samarbejde med entreprenørerne bliver der fx flyttet rundt på rækkefølgen af aktiviteterne, så anlægsarbejdet springer frem og tilbage på strækningerne i stedet for at køre i én lang karavane, hvilket ville have været det mest optimale i forhold til maskiner, køreplader osv., forklarer Christian Jensen.

 

Kontakt

Vestkystforbindelsen

  • Energinet er i hele Danmark i gang med at udbygge højspændingsnettet, så der hurtigst muligt kan tilsluttes flere havvindmølleparker, solcelleparker, landvindmøller og nye kæmpe elforbrugere, fx fremtidens brintfabrikker. Danmark skal inden 2030 firedoble produktionen af strøm fra vindmøller og solceller på land, og dertil kommer massiv udbygning af havvind.
  • Vestkystforbindelsen er i den forbindelse en vigtig del for at sikre forsyningen i hele Danmark. Da der skal overføres meget energi i Vest- og Sønderjylland, er det nødvendigt at anlægge en forbindelse med spændingen 400 kilovolt (kV), det højeste niveau i højspændingsnettet.
  • Vestkystforbindelsen tog sin spæde start i 2015. Efter flere forsinkelser, blandt andet pga. ændringer af miljøkonsekvensrapporterne, fik projektet endelig sin myndighedsgodkendelse i februar 2023 for strækningen Endrup-Idomlund og i juni 2023 for strækningen Endrup-Grænsen, og projektet kunne derefter formelt gå i gang med lodsejerforhandlinger og diverse geotekniske og arkæologiske undersøgelser.
  • Langt størstedelen af strækningen (146 km) etableres med luftledninger på en ny type master, Thor-masten (der har sit navn, fordi den i design ligner Thors hammer), men på i alt ca. 26 km af strækningen er Energinet i stand til at etablere forbindelsen som kabler i jorden. Grunden til, at man ikke kan etablere hele strækningen med kabler i jorden, er kort fortalt, at kabler i jorden øger risikoen for, at den elektriske støj i nettet bliver forstærket.
  • Der skal rejses 438 luftledningsmaster i alt på de to strækninger. 261 mellem Endrup-Idomlund og 177 mellem Endrup-Grænsen.
  • To eksisterende 400 kV-højspændingsstationer skal udvides i forbindelse med projektet – nemlig Endrup ved Esbjerg og Idomlund ved Holstebro. Derudover er det nødvendigt at bygge en ny 400 kV højspændingsstation ved siden af den eksisterende 150 kV-højspændingsstation Stovstrup. Anlægsarbejdet på stationerne er godt i gang.
  • Læs mere om projektet her og her

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.