Visualisering af den 400 kV-højspændingsforbindelse, der netop nu opføres langs Vestkysten, fra den dansk-tyske landegrænse til Idomlund ved Holstebro.

Danmark får brug for flere højspændingsledninger

Elproduktionen fra vind og sol mangedobles de kommende årtier. Det samme vil ske med vores elforbrug, i takt med at vi skifter til elbiler, varmepumper og laver grønne brændsler som fx brint. Meget mere strøm skal transporteres rundt i landet og over grænser. Det kræver store udbygninger af elnettet.

Danmark får i løbet af de kommende årtier flere af de kraftigste højspændingsforbindelser, 400 kV-forbindelser. De fleste vil blive bygget med elmaster og luftledninger.

Elnettets rygrad skal udvides betragteligt, i takt med at det danske elforbrug frem mod 2050 skal mangedobles, og elproduktionen fra vindmøller og solceller i samme periode vil opleve en lignende stor stigning.

Det viser Energinets langsigtede udviklingsplan 2024, som netop er sendt i høring.

Planen omhandler ikke bare elnettet, men også gassystemet og kommende brintinfrastruktur, men langt de fleste forandringer sker i elnettet.

Omfattende elektrificering af Danmark
Allerede i 2030 vil solceller og vindmøller lave fire-fem gange så meget strøm, og Danmarks totale elforbrug vil være fordoblet.

”Vi står i begyndelsen af en omfattende elektrificering af hele samfundet, og elnettet er fundamentet for, at det kan lade sig gøre. Vi kan ikke lave den grønne omstilling og transportere så meget mere strøm rundt i landet, uden at udvide elnettets motorveje,” siger Bjarne Brendstrup, områdeleder i Energinets Netudvikling.


Kortet viser nye forbindelser i elnettets ”motorveje”, 400 kV og 220 kV-nettet.
Gul: Nye højspændingsforbindelser under udbygning eller på vej.
Lysegrøn: Eksisterende forbindelser forstærkes eller udbygges.
Lyseblå: Nye forbindelser i en såkaldt "modningsfase".
Mørkegrønne: Mulige nye forbindelser på længere sigt.
Ud over 400 kV og 220 kV-net skal også 150 kV og 132 kV nettet udbygges – det vil ske med kabler i jorden. De streger er ikke indtegnet på kortet herover.

Master og ledninger er synlige i landskabet
De fleste udvidelser af 400 kV-nettet bliver med luftledninger og elmaster gennem landskabet. Nedgravede 400 kV-kabler er kun muligt i begrænset omfang. Kabler i jorden opfører sig nemlig anderledes end luftledninger, og derfor er det kun teknisk muligt at lave kortere og begrænsede strækninger med kabler i jorden.

Ikke blot bygge til "her og nu"
”Vi vil ikke bygge mere end højest nødvendigt, og vi gør, hvad vi kan få at undgå at lave luftledninger. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre, at vi udnytter det eksisterende elnet bedst muligt, så vi reducerer behovet for nye højspændingsforbindelser. Vi ved godt, at mange bliver generet af store elmaster og af nye store højspændingsstationer, siger Bjarne Brendstrup.

Men, understreger han, når eltransmissionsnettet skal udvides og forstærkes, er det vigtigt ikke kun at se på behovene ”her og nu”. Når vi bygger nyt, så bygger vi fremtidssikret. Der vil løbende komme nye solcelleparker, havmølleprojekter eller planer om store brintfabrikker til, og kortsigtede løsninger kan medføre, at der efterfølgende må bygges mere elnet. Det vil både være dyrt, ineffektivt og ende med at genere endnu flere borgere.

Vi kan ikke sige præcist hvor og hvornår
"Jeg ved, at rigtig mange vil spørge: ”Hvor kommer nye forbindelser præcist og hvornår?” Svaret er, at det kan vi faktisk ikke sige noget helt præcist om – især ikke, når vi kommer på den anden side af 2030. Det afhænger af, hvordan tingene konkret udvikler sig: Hvor vil virksomheder rejse vindmøller og solcelleanlæg, hvad der kommer af politiske beslutninger om mere havvind osv. LUP’en giver et overordnet billede af, hvordan fremtiden kan blive, men enkelte forbindelser kan sagtens blive større eller mindre, og helt andre kan komme til,” siger Bjarne Brendstrup.

Inden der laves konkrete planer for nye strækninger, vil borgere, kommuner mv. blive inddraget.

Under fotoet gennemgås nogle af de forandringer, forskellige landsdele står overfor.


Der er ikke kun brug for elmaster og luftledninger. Nye, store højspændingsstationer er nødvendige for at meget mere grøn strøm kan komme ind i elnettet og rundt i landet

 

LANGSIGTET UDVIKLINGSPLAN I FORSKELLIGE LANDSDELE
Der er stigende geografiske forskelle i, hvor i landet der bygges nye solcelleanlæg og vindmøller, og hvor elforbruget vokser. Det fører til geografiske ubalancer og skaber behov for udbygning af 400 kV-nettet. En del forstærkninger af elnettet er i gang eller ved at blive modnet. Andre steder er der identificeret nye behov. Det er forventningen, at en del af disse projekter først skal etableres efter 2030, og derfor er forbundet med en grad af usikkerhed.

Kontakt

FAKTA

Både den grønne elproduktion og elforbruget mangedobles de kommende årtier:


 • Allerede inden 2030 skal Energinet være i gang med – eller have godkendt – markante udbygninger af eltransmissionsnettet.
 • Antallet af nye højspændingsstationer på hhv. 150/132 kV og 400 kV-niveau skal i 2030 være vokset fra i dag 197 til 257. Antallet af kilometer elforbindelser i eltransmissionsnettet være vokset fra 6.045 til 8.745. Efter 2030 vil yderligere udbygninger følge efter. 

OM LUP

 • Energinet skal hvert andet år lave en langsigtet udviklingsplan (LUP).
 • LUP2024 indeholder mere end 500 udbygninger og forstærkninger af el- og gassystemerne frem mod 2050 - og optegner den mulige etablering af en dansk brintinfrastruktur.
 • Energinet modtager hvert år fremskrivninger til fremtidens forbrug, produktion mv. fra Energistyrelsen. Derudover bygger den langsigtede udviklingsplan på konkrete planer om fx nye elproduktionsanlæg, nye storforbrugere mv., dialog med opstillere af energianlæg, energibranchen, kommuner mv. Tæt dialog med energisystemets interessenter er afgørende for, at Energinet kan planlægge på et grundlag, der er så velbelyst og gennemarbejdet som muligt.
 • LUP24 tager afsæt flere rapporter og analyser:
  Behovsanalyser for el, gas og brint 
  Løsningskatalog
  Langsigtet elnetstruktur

WORKSHOP

 • Energinet holder 31. maj workshop om den langsigtede udvikling af eltransmissionsnettet, gastransmissionsnettet og mulig, kommende brintinfrastruktur.

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.

Vestjylland

 • Energinet besluttede i 2015 at forstærke elnettet langs den jyske vestkyst med en ny 400 kV-forbindelse. På grund af en hastig udbygning af grøn energi blev det efterfølgende besluttet, at masterne skal bære to 400 kV-systemer mod oprindeligt ét.

 • De seneste års yderligere acceleration af udbygningen af grøn energi betyder, at allerede før, 400 kV-forbindelsen er bygget færdig, står det klart, at der i løbet af nogle årtier kan blive brug for endnu flere 400 kV-forbindelser. Langs Vestkysten forventes en betydelig udbygning af både havvindmøller i Nordsøen og sol- og vindanlæg på land. Desuden forventes flere nye store elforbrugere. Den nye, grønne elproduktion forventes fordelt bredt langs Vestkysten, dog med en vis overvægt i områderne omkring Idomlund og Stovstrup.

 • Der er meget stor usikkerhed om, hvornår de forskellige udbygninger af transmissionsnettet i Vestjylland vil være nødvendige, da det bl.a. afhænger af udbygningen af havvind og udviklingen inden for Power-to-X og brintinfrastruktur.

Nordjylland

 • I Nordjylland er der allerede i dag en betydelig udvikling af særligt solcelleanlæg. Udviklingen forventes at fortsætte på langt sigt. Derfor er det nødvendigt at udbygge eltransmissionsnettet mellem Midtjylland og Vendsyssel.

 • Opgradering af 400 kV-forbindelserne mellem Ferslev (ved Aalborg) og Tjele (ved Viborg), samt Ferslev og Trige (ved Aarhus), er nødvendig for at indpasse det store antal VE-anlæg, der forventes i Nordjylland, hvoraf flere allerede er ved at blive etableret.

 • Forbindelsen Ferslev-Trige-Tjele er i modning. Derudover er der foreslået 400 kV-forbindelser til hhv. Hjørring og Klim Fjordholme nord for Thy. De skal kunne understøtte potentiel havvind og solcelleanlæg i områderne.

 • Udbygningen af nettet syd for Vester Hassing forventes på kortere sigt, mens udbygningen af 400 kV- forbindelsen nord for Vester Hassing først forventes at være nødvendig på længere sigt. Forbindelsen er hovedsageligt tiltænkt at understøtte, hvis der etableres havvind i områderne. Udbygning med solcelleanlæg kan udløse disse udbygninger, såfremt mængderne bliver store nok.

Østjylland

 • En væsentlig del af forstærkningen i området er opgradering af 400 kV‐forbindelsen mellem Kassø ved Aabenraa og Trige ved Århus. Projektet er nødvendigt for at indpasse nye VE-anlæg i området samt Kattegat II-havvindmølleparken og den markante VE-udbygning nord for Trige. Derudover skal Kassø-Trige forbindelsen sikre, at VE-overskudsproduktion kan transporteres på tværs af landsdele. Energinet har ansøgt om godkendelse af projektet hos klima-, energi- og forsyningsministeren, og ansøgningen forventes færdigbehandlet i 3. kvartal 2024.

Sydjylland

 • I Sydjylland er der i dag en betydelig udvikling med solcelleanlæg i gang, som har medført adskillige netudbygninger. Derudover har bl.a. Tønder Kommune offentliggjort en ambitiøs plan for VE-udbygning med potentiale for op til 1.500 hektar solceller og 125 vindmøller. Der er også kendskab til lignende, ambitiøse planer fra andre kommuner i området. Udbygningen af nettet afhænger af, hvorvidt disse planer realiseres.

Sydsjælland og Lolland-Falster

 • Energinet har igangsat et modningsprojekt, ”Grønt elnet til Sjælland, Lolland- og Falster”, som indeholder 220 kV- og/eller 400 kV -forbindelser fra Ringsbjerg/Ørslevvester (ved Ringsted) til Lolland og Falster via Vordingborg. Projektet er nødvendigt for at indpasse de store mængder VE-anlæg, der er under udvikling og etablering i Sydsjælland samt på Lolland og Falster.

 • Der har de seneste år været meget stor interesse for at etablere solcelleanlæg på Lolland-Falster, men det er uvist, hvor længe udviklingen fortsætter. Udnyttelse af også havvindspotentialer kan give anledning til forstærkninger. Endelig er der er interesse for at etablere nogle store forbrugscentre. Samspillet mellem de disse er afgørende for udbygningen af elnettet på langt sigt, og behovet i området er derfor forbundet med en vis usikkerhed.

Nordsjælland og Midtsjælland

 • I Nordsjælland og Midtsjælland forventes der behov for en 400 kV-forbindelse mellem Hovegård og Ørslevvester. Forbindelsen skal understøtte behovet for at transportere VE-overskudsproduktion fra Vestsjælland, Sydsjælland samt Lolland og Falster til forbrugere i Københavnsområdet eller via udlandsforbindelser til fx Sverige eller Tyskland.

 • I foråret 2024 fik Energinet godkendt en 400 kV- udbygning mellem Bjæverskov, Ringsbjerg og Solhøj, som forstærker i samme snit. Det forventes først nødvendigt at undersøge behovet for yderligere udbygninger, når dette projekt er nærmere idriftsættelse.