Energiøer i Danmark: Hvad med naturen og miljøet?

De første survey-skibe har begyndt deres undersøgelser af havbunden ved de kommende energiøer i Danmark. Med dette webinar åbner Energinet for information og dialog om de hensyn, vi bør tage til natur og miljø, når der skal anlægges energiøer i Nordsøen og i Østersøen.

Energi fra hundredvis af vindmøller ved de kommende energiøer i Danmark skal være med til at bremse de klimaforandringer, som er ved at ødelægge vores klode. Derfor giver det også kun mening, at vi gør vores yderste for at passe på kloden, når vi bygger energiøer. Passer på naturen og miljøet ude på havet.

 

Energinet ønsker med dette webinar at give tidlig information og indgå i tidlig dialog om, hvad det er, vi skal passe på derude på havet, og hvordan vi skal gøre det.

 

Du har også mulighed for at tilkendegive dine vurderinger og input om emnet i spørgeskemaet her. 

 

Dagens program: 

13:00 - 13:10 Velkomst ved Hanne Storm Edlefsen, vicedirektør for Energiøer i Energinet. Hanne Storm Edlefsen modererer mødet. 

13:10 - 13:20 Status for arbejdet med energiøer i Danmark ved Ditte Mikkelsen, projektleder for arbejdet med energiøer i Energistyrelsen

13:20 - 13:35 Undersøgelser af havbund og havmiljø – lige nu og i den kommende tid ved Jens Colberg-Larsen og Kirsten Qvist Isak, som arbejder med havbundskortlægning og miljøundersøgelser i Energinet.

13:35 - 13:50 Spørgsmål om proces og fakta fra chatten besvares af oplægsholderne

13:50 - 14:05 Mulige storskala og kumulative effekter havmiljø og –natur ved udbygning af havvind ved Jørgen L.S. Hansen fra Institut for Bioscience (DCE) på Aarhus Universitet. 

14:05 - 14:20 Konkrete hensyn til havmiljø over havet, i havet og på havbunden ved Therese Nissen, natur- og miljøpolitisk rådgiver for Danmarks Naturfredningsforening. 

14:20 - 14:35 Naturetik og den grønne omstilling - er der mere på spil end ressourcer? ved Mickey Gjerris, lektor i bioetik ved Det Naturvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet. 

14:35 - 14:50 Spørgsmål om naturhensyn og etik fra chatten besvares af oplægsholderne 

14:50 - 15:00 Opsummering og tak for i dag ved Hanne Storm Edlefsen, vicedirektør for Energiøer i Energinet. 

 

Detaljeret beskrivelse af programmet: 


Du kan downloade programmet som PDF her. 

 

Eller du kan læse uddybende beskrivelser af oplæggene herunder - og se mere om, hvem oplægsholderne er: 

 


 

Ditte MikkelsenDitte Mikkelsen, Energistyrelsen: Status for arbejdet med energiøer i Danmark 

Beslutningen om at arbejde for etablering af to energiøer i Danmark blev taget som en del af den politiske klimaaftale for energi og industri i juni, 2020. Men hvilke beslutninger er der taget siden, hvordan skrider arbejdet frem, hvilke væsentlige brikker mangler stadig at falde på plads, hvor skal energiøerne ligge, og hvad er energiøer egentligt for noget? Det får du svar på i dette oplæg.

 

Ditte er havbiolog og projektleder, og arbejder i Energistyrelsen med planlægning af energiøer. Ditte har tidligere været ansat som projektleder i Rambøll og har arbejdet med miljø-vurdering af offshore projekter i en række lande. I projektet Energiøer er Ditte ansvarlig for at organisere det samlede arbejde med energiøer, herunder en række tekniske, miljømæssige og juridiske analyser, som baggrund for de politiske beslutninger der er truffet. Ditte har også ansvaret for at koordinere geofysiske, geotekniske og miljømæssige forundersøgelser for havvindmølleparker, den kunstige ø i Nordsøen samt for søkabelforbindelserne mellem energiøerne, Danmark og vores nabolande. 

 


Kirsten QvistJens ColbergJens Colberg-Larsen og Kirsten Qvist Isak, Energinet: Undersøgelser af havbund og havmiljø – lige nu og i den kommende tid 

De geofysiske undersøgelser af havbunden er påbegyndt i Nordsøen og begynder snart i Østersøen. Inden for kort tid går også de egentlige undersøgelser af havmiljøet – levesteder, planter og dyreliv –  i gang. Vi fortæller om, hvad det går ud på, og vi giver et overblik over tidsplanen de kommende måneder og år. 

 

Jens er geofysiker og arbejder i Energinet med kortlægning af havbunden til søkabler, gasrørledninger og havvindmøller. Jens har tidligere været ansat som projektleder i COWI og hos Grønlands Forundersøgelser i Nuuk. I projektet Energiøer er Jens ansvarlig for at organisere havbundsundersøgelserne for mølleparker, den kunstige ø i Nordsøen samt for søkabelforbindelserne mellem energiøerne, Danmark og vores nabolande. 


Kirsten er Cand.Scient. landskabsforvaltning fra Københavns Universitet og arbejder som seniorprojektleder i Energinet. Hun har tidligere arbejdet som rådgiver indenfor natur-, miljø- og myndighedsforhold for havvind og andre store infrastrukturprojekter, både i Danmark og internationalt. I projektet Energiøer er Kirsten delprojektleder indenfor forundersøgelserne for Nordsøen og Østersøen, og er sammen med 2 andre delprojektledere ansvarlig for at natur- og miljøforundersøgelserne bliver planlagt, gennemført og afrapporteret som krævet.


Jørgen HansenJørgen L.S. Hansen, Institut for Bioscience (DCE) på Aarhus Universitet: Mulige storskala og kumulative effekter havmiljø og –natur ved udbygning af havvind  

 
Få indblik i hvordan havvindmøller indgår som elementer i det undersøiske landskab og hvilke ændringer man kan forestille sig på storskala udbredelsesmønstre af bunddyr og planter, herunder organismer vi måske ønsker skal sprede sig. Normalt undersøger man mulige effekter på natur og miljø inden for den enkelte park, men i takt med at parkerne bliver flere og flere, skal man måske i højere grad kigge på hele netværket af parker som udbygges i farvandene omkring os. Det drejer sig om mulige ændringer af fødekæder, introduktion af ikke hjemmehørende arter og ændringer af hydrografien. Det afhænger alt sammen både af placeringen af den enkelte park og antallet af parker der allerede ligger i området.

 

Jørgen L. S. Hansen er uddannet ph.d. i marine økologi og arbejder som seniorforsker ved Institut for Bioscience (DCE) på Aarhus Universitet. Han har gennem en årrække forsket i biodiversitet og oceanografi med fokus på bundfaunaen og udgivet en række artikler om disse emner.


Therese_DNTherese Nissen, natur- og miljøpolitisk rådgiver for Danmarks Naturfredningsforening: Konkrete hensyn til havmiljø over havet, i havet og på havbunden

Det er ekstremt vigtigt at den vedvarende energi bliver udbygget, så Danmark kan nå sine klimamål, men det må ikke blive på bekostning af naturen. Etablering af en rigtig ø, som energiøen i Nordsøen kommer til at blive, vil udover at inddrage et betragteligt areal af havbund, også resultere i et ekstremt forbrug af marine råstoffer, noget det også kommer til at påvirke store områder af havbunden og dens natur negativt. Det samme gælder for etableringen af de mange vindmøllefundamenter. Hvordan sikrer man, at der tages tilstrækkelig hensyn til naturen under, i og efter etableringen, så den negative påvirkning bliver så minimal som muligt? Så hvordan kan vi sikre, at grønne klimahensyn ikke ender med at blive sort natursyn?

Therese Nissen er uddannet cand.scient i biologi og arbejder som natur- og miljøpolitisk rådgiver i Danmarks Naturfredningsforening. Hun beskæftiger sig med flere aspekter inden for natur og miljø både på land og i havet. På havområdet, er det især et fokus på, at Danmark lever op til EU’s Biodiversitetsstrategi og udpeger reelt beskyttede, samt strengt beskyttede havområder, samt en reel beskyttelse af vores Natura 2000 områder. Derudover er hun tovholder for en række danske og svenske NGO’er, der alle ønsker en marin beskyttelse af Øresund, men arbejder også med miljøeffekter på marine organismer, når plast havner i havene.


Mickey GjerrisMickey Gjerris, lektor i bioetik ved Det Naturvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet: Naturetik og den grønne omstilling - er der mere på spil end ressourcer?

 

Det er svært at være uenig i, at der lokalt og globalt skal ske en grøn omstilling - ikke mindst af energisektoren. Men under enigheden skjuler sig en række værdimæssige spørgsmål af væsentlig og stor betydning. For hvad må omstillingen koste? Ikke kun i økonomisk forstand, men også i forhold til den natur, som omstillingen ikke kan undgå at påvirke. Hvilke værdier er på spil, når vi inddrager nye naturområder til vores energiproduktion? Og skal vi kun tage hensyn til naturen, når det har betydning for os eller har naturen også en betydning i sig selv, som vi skylder at tage hensyn til?

 

Mickey Gjerris (1969) er uddannet teolog (ph.d.) og arbejder som lektor i bioetik ved Det Naturvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet. Han har de sidste 20 år forsket i etiske spørgsmål vedrørende natur, etik, teknologi og mennesker og udgivet en lang række artikler og bøger om disse emner - senest bøgerne  ”Jagt – Natur, mennesker, dyr og drab” i 2016, "Skildpaddetanker" i 2017, "Naturens Sprog" i 2018 og ”Upraktisk håndbog i lysegrønt håb” i 2019. Fra 2011 – 2016 var han medlem af Det Etiske Råd. Mickey er en flittigt anvendt foredragsholder og optræder ofte som ekspert i medierne. Se mere på www.mickeygjerris.com. 


 

Læs mere her om geofysiske undersøgelser og det første skib, der stævnede ud fra Thyborøn d. 3. maj. 

Tilmeldingsfrist
15. juni 2021 kl. 13.00
Dato
15. juni 2021
Tid
Kl. 13.00-15.00
Sted
Online webinar
Du modtager link inden webinaret starter.

Kontakt

ABONNER PÅ PROJEKTER

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.