INDSATS FOR NEDBRINGELSE AF METANUDSLIP

Andelen af biogas i det danske gassystem stiger med rekordfart, og i 2020 udgjorde den grønne gas 21 % af det danske gasforbrug. Den grønne omstilling af gassystemet har et stort potentiale i forhold til at bidrage til Danmarks klimamålsætninger, men selve udslippene af metan fra gasrør og gasanlæg belaster klimaet i lige høj grad, om det er grønt eller ej. Derfor har Energinet fortsat stort fokus på at begrænse vores egne udslip.

METANS KLIMAPÅVIRKNING

Energinet har ansvar for den danske forsyningssikkerhed af gas og ejer og driver det danske gastransmissionsnet samt Danmarks to tilstødende underjordiske gaslagre. 

Metanudslip udgør ca. 1,5 % af Energinets samlede CO2-aftryk, når vi opgør det ud fra Principper for emissionsopgørelse fra Energistyrelsen. Her anvendes en værdi for metan på 28 gange kraftigere end CO2 - den såkaldte GWP-faktor (Global Warming Potential).  Dette er dog set over en 100 års periode, og da metan nedbrydes i atmosfæren på 12 år, vil en værdi baseret på et kortere tidsperspektiv være mere retvisende. Den værdi, der findes med kortest tidsperspektiv, er en 20 års-periode, og her har metan en GWP-faktor på 86. Beregnet med en GWP-faktor på 86 vil metan-udslip udgøre ca. 4,5 % af Energinets samlede CO2-aftryk.

Metan er således en meget potent klimagas, og enhver reduktion af udslip vil have en positiv effekt i kampen mod den globale opvarmning. 

Energinet har derfor sat ambitiøse delmål for at reducere udslippene på vej mod et 2050-klimaneutralitetsmål. I 2025 vil vi have reduceret Energinets samlede metanudslip med 45 %. I 2030 er vores mål at have reduceret med 70 % i gaslagrene (Gas Storage Denmark) og 60 % i gastransmissionsnettet i forhold til øget anlægsmasse (Gastransmission).

VI SÆTTER IND PÅ TO FRONTER 

Der er forskellige årsager til metanudslip fra Energinets anlæg, og vi arbejder primært på to fronter for at nedbringe udslippene frem mod 2025 og 2030: Overvågning og reparation af lækager samt nedbringelse af afblæst gas.

Der kan opstå lækager i forbindelse med samlinger på vores rør og anlæg, og det kræver en grundig overvågning, hvis vi skal opspore og udbedre lækagerne. På vores to gaslagre forventer vi at benytte metankameraer, der er specialudviklet til at vise metan, og på vores gastransmissionsanlæg benytter vi i dag såkaldte ”gassniffere”. Begge dele betjenes manuelt, og en af nøglerne til at blive endnu mere effektive på overvågningen kan være at opsætte sensorer med livetracking, hvor det er muligt. Det er en teknologi, der er under hastig udvikling, og som vi holder skarpt øje med. 

Vi har også en række kontrollerede udslip af metan, som er med til at sikre, at anlæggene drives sikkert, økonomisk og med en høj forsyningssikkerhed. Udslippene forekommer fx ved gasmålinger, sikkerhedsafblæsninger og afblæsninger i forbindelse med vedligehold. Vi ser særligt et stort potentiale i at nedbringe antallet af afblæsninger ved planlagte vedligehold. Når anlæggene skal vedligeholdes, tømmes rørene for gas gennem en afblæsning for at gøre det sikkert at arbejde. Et alternativ er imidlertid at anvende kompressorer, som gør det muligt at flytte gassen fra den del af anlægget, der skal vedligeholdes. Den metode vil kunne erstatte mange af nuværende afblæsninger, men sikkerhedsafblæsninger og afblæsninger ved akutte vedligehold vil stadig være nødvendige.

INTERNATIONALT FOKUS 

Nedbringelse af metanemissioner får større og større europæisk og globalt fokus som et middel til at opnå Parisaftalens mål om at holde temperaturstigningen under 1,5 grader celsius. 
Energinet melder sig derfor ind i den globale frivillige organisation ”Oil and Gas Methane Partnership” (OGMP). OGMP stiller store krav om rapportering og reduktionsmål til dets medlemmer for derigennem at skabe fremdrift for metanreduktioner. For Energinet er der gevinster at hente gennem vidensdeling på tværs af lande og selskaber samt mulighed for at øve indflydelse på kommende krav og initiativer, der kan adopteres af fx EU. 

KONTAKT

METANMÅL

Energinets klimamål
Understøtte at udslip fra naturgas er CO2e -neutralt i 2050

Delmål for metanreduktion
Energinet samlet:
45% i 2025 og 60% i 2030

Gastransmission:
45% i 2025 og 60% i 2030 i forhold til øget anlægsmasse

Gas Storage Denmark:
45% i 2025 og 70% i 2030

METANUDSLIP

Gas Storage Denmark udleder ca. 250.000 Nm3 metan om året. Den samlede lagervolumen er på ca. 900 mio. Nm3

Gastransmission udleder ca. 270.000 Nm3 om året. Importen i 2020 fra Tyskland, Nordsøen og biogas i transmissionssystemet var ca. 2.800 mio. Nm3