Sådan arbejder vi med bæredygtighed

Vores Program for Bæredygtighed giver et fælles afsæt for at sætte handling bag vores ambitioner.

Danmarks målsætning om et klimaneutralt samfund i 2050 spiller en afgørende rolle for Energinets arbejde med at drive og udvikle el- og gassystemerne. De stigende mængder af grøn energi fra sol, vind og biogas skal indpasses i systemerne og tænkes sammen med potentialet i nye grønne energiformer – og alt sammen i et hastigt tempo. På den måde er bæredygtighed blevet det centrale omdrejningspunkt for Energinets kerneopgave med at sikre energi til danskerne.

Men det store fokus på bæredygtighed peger også indad. Det kræver mange ressourcer at udbygge og drive en energiinfrastruktur, og Energinet påvirker også selv klimaet gennem vores virksomhedsdrift og vores mange anlægsaktiviteter. Vi arbejder med bæredygtighed ud fra helhedsperspektiv, som favner både klimapåvirkning, miljøforhold, arbejdsmiljø, medarbejdere, økonomisk ansvarlighed og værdikædeansvar.

Bæredygtighed i Energinet involverer hele koncernen og er et område, som alle medarbejdere er direkte eller indirekte berørt af. Energinets overordnede bæredygtighedsindsats drives på koncernniveau, hvor koncernledelsen i fællesskab træffer beslutningerne. Sådan sikrer vi, at der i hverdagen arbejdes i samme retning på tværs af organisationen.

Vi har udarbejdet et Program for Bæredygtighed, som giver os et fælles afsæt for at sætte handling bag ambitionerne og indfri Energinets mål for bæredygtighed - ikke mindst i forhold til Energinets klimamål.

Vores Program for Bæredygtighed består af 9 spor. Hvert år vurderes programsporene og justeres efter behov. Handlinger og processer kobles til 10-årsplaner, som hvert enkelt datterselskab har udarbejdet i relation til opfyldelse af klimamålene. På den måde kan vi årligt evaluere, om Energinet som koncern er på rette vej.

Program for bæredygtighed

Kontakt

Energinets mål for bæredygtighed

Energinet har i 2023 vedtaget følgende tre mål indenfor klima, cirkularitet og biodiversitet.

 

  • Energinet vil være klimaneutral inden 2045 for Scope 1, 2 og 3.
  • Energinet vil nyttiggøre, genanvende eller genbruge 90% af sit affald ved udgangen af 2025.
  • Energinet vil senest med udgangen af 2030 skabe positivt nettobidrag til Danmarks biodiversitet gennem biodiversitetsfremmende indsatser på egne anlæg og arealer over det samlede anlægs livscyklus.

Find alle Energinets målsætninger for bæredygtighed i vores nyeste bæredygtighedsrapport.

FN’s Global Compact

Energinet tilsluttede sig i 2009 FN’s Global Compact, og de 10 principper har siden været vigtige pejlemærker i vores arbejde med samfundsansvar inden for områderne:

• respekt for menneskerettigheder
• sociale forhold og medarbejderforhold
• miljø og klima
• antikorruption og bestikkelse

Global Compact er et FN-initiativ, der opstiller 10 generelle principper for en virksom-heds arbejde med samfundsansvar, og Energinet tilslutter sig fuldt ud de opstillede principper, ligesom vi forventer at vores leverandører handler i overensstemmelse med principperne.

Se Energinets fremskridtsrapporter til Global Compact.