Politik og rapporter

Energinets politik for bæredygtighed fortæller, hvordan vi ønsker at arbejde fokuseret med vores samfundsmæssige ansvar gennem en specifik indsats på områder, hvor vi kan bidrage til reel bæredygtig udvikling i Danmark og globalt. Politikken udstikker virksomhedens ambitioner for arbejdet med sociale, etiske og miljømæssige forhold. Du kan også blive klogere på, hvordan vi arbejder med disse ambitioner i vores nyeste bæredygtighedsrapport.

Bæredygtighedspolitikken vedtages af bestyrelsen og gælder for Energinet og alle medarbejdere i Energinet. De holdninger, værdier og ambitioner, som politikken udtrykker, er med andre ord noget, vi forlanger af os selv - noget, vi vil leve op til og noget, vores omverden til enhver tid skal kunne holde os ansvarlige for.

Denne politik definerer vores ambitioner for det samfundsmæssige ansvar, der går ud over det, der er defineret af gældende lovgivning og almindelig praksis for andre store danske virksomheder.

I vores bæredygtighedsrapporter gives et årligt indblik i vores arbejde med bæredygtighed, og her findes bl.a. vores klimaregnskab og mål for vores bæredygtige udvikling.

Fundament
Bæredygtighed og ansvarlighed generelt er en del af Energinets DNA og udgør sammen med vores værdier mod og tillid selskabets vigtigste kulturelle markører. Energinet er en virksomhed med et betydeligt samfundsansvar. Vi skal understøtte borgere, virksomheder og samfundet med høj forsyningssikkerhed, omkostningseffektiv energiforsyning og omstilling til vedvarende energi. For at lykkes med dette driver vi forsknings- og udviklingsaktiviteter, arbejder med markedsudvikling og foretager på vegne af det danske samfund betydelige indkøb. Vi driver og vedligeholder vigtig infrastruktur og anlæg i hele landet. Dermed rækker vores sociale ansvar ud over ansvaret som arbejdsgiver da vores aktiviteter har indflydelse på mange danskeres hverdag.

Energinet tilsluttede sig i 2009 Global Compact, der formulerer ti overordnede etiske principper for virksomheders samfundsansvar. Disse udgør stadig rammerne for Energinets indsats, herunder også menneskerettigheder. Vi støtter op om og respekterer de internationalt anerkendte menneskerettigheder som formuleret i FN’s Menneskerettighedserklæring samt den internationale arbejdsorganisations (ILO) kernekonventioner.

Men vigtigheden af den grønne omstilling og de globale klimaforandringers centrale placering som en af verdens allerstørste udfordringer betyder, at vi ønsker at skærpe sigtet for Energinets samfundsmæssige ansvar. Vi mener, at alle virksomheder har et ansvar for at bidrage til en bæredygtig global udvikling og vi har som statsejet virksomhed med centrale kompetencer et ansvar for at gå forrest og bidrage aktivt til udviklingen, der hvor vi kan.

Således vælger Energinet at understøtte FNs Verdensmål for bæredygtig global udvikling med udgangspunkt i de mål, hvor vi har et ansvar direkte eller indirekte og hvor vi har mulighed for at understøtte eller skabe udvikling.

Strategiske udviklingsområder
Med udgangspunkt i FNs Verdensmål for bæredygtig udvikling har Energinet via involvering af medarbejdere, ledelse og bestyrelse formuleret de overordnede ambitioner for udviklingen af vores ansvarslighedsindsats.

Følgende Verdensmål prioriteres i denne forbindelse:

  • Verdensmål 5: Ligestilling mellem kønnene
  • Verdensmål 7: Bæredygtig energi
  • Verdensmål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst
  • Verdensmål 9: Industri, innovation og infrastruktur
  • Verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion
  • Verdensmål 13: Klimaindsats
  • Verdensmål 14: Livet i havet
  • Verdensmål 15: Livet på land
  • Verdensmål 17: Partnerskab for handling

Læs hele Energinets Bæredygtighedspolitik her

Bæredygtighedspolitikken er godkendt at Energinets bestyrelse august 2023.