Energinets arbejde med Verdensmålene

I Energinet har vi valgt at tage udgangspunkt i FN’s Verdensmål, når vi arbejder med bæredygtighed. Det ligger i klar forlængelse af vores kerneopgave, nemlig den grønne omstilling. Samtidig bidrager verdensmålene til en helhedsorienteret tilgang til bæredygtig udvikling på alle de parametre og praksisser, som vi berører i vores daglige arbejde.

På nuværende tidspunkt opererer vi overordnet ud fra ni verdensmål - 5, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15 og 17 - som vi har formuleret i et tæt samarbejde mellem medarbejdere, ledelse og bestyrelse. De beskriver de overordnede ambitioner for udviklingen af vores bæredygtighedsindsats.

  • Verdensmål 17: Partnerskab for handling
  • Verdensmål 17: Partnerskab for handling
  • Verdensmål 15: Livet på land
  • Verdensmål 14: Livet i havet
  • Verdensmål 13: Klimaindsats
  • Verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion
  • Verdensmål 9: Industri, innovation og infrastruktur
  • Verdensmål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst
  • Verdensmål 7: Bæredygtig energi
  • Verdensmål 5: Ligestilling mellem kønnene

Verdensmål 17: Partnerskab for handling

Energinet tror på, at den grønne omstilling i stigende grad fordrer nye og mangfoldige samarbejder i energisektoren og i samfundet. Også her ønsker vi at udfylde vores rolle med et højt ambitionsniveau. Tilgangen til samarbejde og strategisk fokus på at indgå partnerskaber i Danmark og internationalt, mener vi, kan bidrage positivt til at styrke det globale partnerskab for bæredygtig udvikling.

Delmål:

17.16 Det globale partnerskab for bæredygtig udvikling skal styrkes, suppleret af partnerskaber med mange forskellige interessenter, der mobiliserer og deler viden, ekspertise, teknologi og finansielle ressourcer, for at støtte alle lande i at nå verdensmålene for bæredygtig udvikling, især udviklingslandene.

Energinet samarbejder med øvrige TSO’er i form af vidensdeling og sparring for at bidrage til den bæredygtige udvikling samt de klimamål, som vi har sat for virksomheden. Derudover inddrager vi løbende universiteter og sparrer med studerende for at innovere på området og dygtiggøre os, så vi kan nå i mål med vores ambitiøse målsætninger. 

17.17 Tilskynde til og fremme effektive offentlige partnerskaber, offentligt-private partnerskaber og civilsamfundspartnerskaber, som bygger på erfaringer og ressource-strategier fra partnerskaber.

Partnerskaber og borgerinddragelse er en central del af vores aktiviteter og anlægsprojekter. Det er centralt for vores arbejde at have lokal opbakning både blandt kommuner, men også i civilsamfundet. Vi arbejder derfor aktivt med partnerskaber for at skabe forståelse og opbakning til vores aktiviteter omkring udviklingen af det danske energisystem.

Verdensmål 15: Livet på land

Biodiversitet og økosystemer er emner, der allerede fylder både i Energinets anlægsportefølje samt i drift og vedligehold af vores arealer. Vi arbejder aktivt med biodiversitetstiltag for at vores stationer og anlæg bedst muligt kan bidrage til den lokale biodiversitet. Læs mere om vores mål og arbejde med livet på land i vores nyeste bæredygtighedsrapport.

Verdensmål 14: Livet i havet

Hensyn til havmiljøer tænkes i højere og højere grad ind i vores anlægsprojekter, og vi arbejder med at indtænke miljø- og biodiversitetshensyn i vores aktiviteter både på land og i havet. Læs mere om vores mål og arbejde med livet i havet i vores nyeste bæredygtighedsrapport.

Verdensmål 13: Klimaindsats

Forståelsen for klimaforandringernes alvor og energisektorens centrale rolle i løsningen af de globale udfordringer, skal sammen med vores dybe indsigt i udviklingstendenser i energisektoren, udgøre drivkraften for den udvikling, som Energinet har mulighederne for at understøtte eller skabe.

Vi tror på, at vi kan skabe en værdiskabende sammenhæng mellem klimaforandringernes udfordringer og vores kerneforretning og dermed skærpe vores rolle som innovativ virksomhed, der tager aktivt ansvar for den grønne omstilling og understøtter Danmarks førerposition på området. Derigennem bidrager Energinet til løsningen af de globale klimaudfordringer.

Delmål:

13.3 Forbedre undervisning, viden, og den menneskelige og institutionelle kapacitet til at modvirke, tilpasse, begrænse skaderne og tidlig varsling af klimaændringer.

Vi har iværksat flere initiativer til at understøtte opfyldelsen af delmålet. Et af vores ambitiøse klimamål er udfasningen af SF6-gas. Derudover redegør vi for vores klimapåvirkning i et klimaregnskab, som bidrager med viden om, hvordan og hvor vi kan iværksætte initiativer, som leder til forbedring af etablerede praksisser og dermed understøtter en bæredygtig udvikling. 

Verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion

Energinet arbejder kontinuerligt med at indtænke bæredygtighed i vores forbrug og værdikæde. Dette kommer f.eks. til udtryk gennem vores fokus på bæredygtighed i indkøb, samt i vores arbejde med at øge genbrug og genanvendelse af vores affald. Læs mere om vores mål og arbejde med ansvarligt forbrug og produktion i vores nyeste bæredygtighedsrapport.

Verdensmål 9: Industri, innovation og infrastruktur

Vedvarende fokus på innovation, nytænkning og udnyttelse af digitaliseringens muligheder er centrale for at Energinet lykkes i arbejdet med den grønne omstilling af energisystemet. På verdensplan er den teknologiske udvikling ligeledes nøglen til at finde varige løsninger på både økonomiske og miljømæssige udfordringer. 

Delmål:

9.1 Der skal udvikles god kvalitet, pålidelig, bæredygtig og robust infrastruktur, herunder regionale og grænseoverskridende infrastruktur, for at støtte den økonomiske udvikling og menneskelig trivsel, med fokus på fornuftig og lige adgang for alle.

Vi skal udvikle pålidelig, bæredygtig og robust infrastruktur af høj kvalitet. Det gælder blandt andet infrastruktur på tværs af grænser og regioner for at understøtte økonomisk udvikling og menneskelig trivsel jf. Baltic Pipe og Viking Link. 

9.5 Videnskabelig forskning skal udvides og den teknologisk kapacitet i de industrielle sektorer i alle lande skal opgraderes, især i udviklingslandene, ved bl.a. inden 2030, at fremme innovation og væsentlig forøge det samlede antal forsknings- og udviklingsmedarbejdere pr. 1 million indbyggere, samt ved at øge de offentlige og private midler til forskning og udvikling.

Energinet bidrager til at fremme den teknologiske innovation i udviklingslandene ved blandt andet at have indgået et Energy Partnership Program i Vietnam og udføre konsulent support i Sydafrika og Indonesien. 

9.a Facilitere en bæredygtig og robust infrastrukturudvikling i udviklingslandene gennem øget økonomisk, teknologisk og teknisk støtte til afrikanske lande, de mindst udviklede lande, udviklingslande uden adgang til havet, og små østater under udvikling.
 

Internationalt samarbejde om den b.la. grønne omstilling i Global Power System Transformation Consortium (G-PST), North Sea Wind Power Hub (NSWPH) og European Network of Transmission System Operators for Electricity (ENTSO-E).

Verdensmål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst

I Energinet arbejder vi aktivt for at sikre arbejdstagerrettigheder igennem hele vores værdikæde. Dette arbejde kommer bl.a. til udtryk gennem vores arbejde med Code of Conduct og arbejdsklausuler. Læs mere om vores mål og arbejde med anstændige jobs og økonomisk vækst i vores nyeste bæredygtighedsrapport.

Verdensmål 7: Bæredygtig energi

Energinet har et direkte ansvar for at sikre, at alle danskere har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris. Den viden, de værktøjer og de samarbejdsrelationer som vi løbende udvikler for at lykkes med denne opgave, kan være direkte inspiration og drivkraft for løsning af Verdensmål 7.

Delmål:

7.1 Inden 2030 skal alle sikres adgang til pålidelig og moderne energiforsyning til en overkommelig pris.
Nogle af de initiativer og projekter som Energinet har under udførelse, er Baltic Pipe og Viking Link. Baltic Pipe er en gasrørledning, der forbinder gassystemerne i Norge, Danmark og Polen og kan bidrage til udviklingen af det indre marked for gas og styrke forsyningssikkerheden i EU og dermed understøttelsen af den grønne omstilling. 

Viking Link er en kommende 770 km lang elforbindelse mellem Danmark og Storbritannien. Elforbindelsen vil give en mere effektiv udnyttelse af vedvarende energi, adgang til bæredygtig energiforsyning og øget forsyningssikkerhed.

7.2 Inden 2030 skal andelen af vedvarende energi i det globale energimix øges væsentligt.

Vi arbejder hele tiden på at indpasse mere vedvarende energi. Dette arbejde dækker bl.a. over tilslutning af sol- og vindenergi til nettet, samt vores arbejde med Energiøer.

7.a Inden 2030 skal det internationale samarbejde udvides for at lette adgang til forskning i ren energi og teknologi, herunder vedvarende energi, energieffektivitet og avanceret og renere teknologi indenfor fossile brændstoffer, og for at fremme investeringer i energiinfrastruktur og ren energiteknologi.

Vi arbejder tæt sammen med universiteter, andre lande og virksomheder for hele tiden at dele viden og informationer, så vi alle kan bidrage til at understøtte den bæredygtige udvikling. 

7.b Inden 2030 skal infrastrukturen udvides og teknologien opgraderes til at kunne levere moderne og bæredygtig energiforsyning til alle i udviklingslandene, især de mindst udviklede lande, udviklingslande bestående af små øer og udviklingslande uden adgang til havet, i overensstemmelse med deres respektive støtteprogrammer.

Inden 2030 skal verdenssamfundet udbygge infrastruktur og opgradere teknologi for at levere moderne og bæredygtige energitjenester til alle mennesker i udviklingslandene. Derfor deltager Energinet i regi af vores konsulentvirksomhed Energinet Associated Activities i projekter i udviklingslande, hvor vi deler vores viden om vedvarende energi.  

Verdensmål 5: Ligestilling mellem kønnene

Mangfoldighed er en strategisk prioritet i Energinet, og vi arbejder aktivt for at sikre, at alle køn har lige muligheder i Energinet. Læs mere om vores mål og arbejde med ligestilling i vores nyeste bæredygtighedsrapport.