Interessentpolitik

Energinets interessentpolitik fortæller, hvilke relationer og samarbejdsformer vi i Energinet ønsker at vedligeholde og udvikle i forhold til vores mange forskellige interessenter.

1. Formål

Energinets interessentpolitik fortæller, hvilke relationer og samarbejdsformer vi i Energinet ønsker at vedligeholde og udvikle i forhold til vores mange forskellige interessenter.

Interessentpolitikken vedtages af bestyrelsen og gælder for Energinet og alle medarbejdere i Energinet. De holdninger, værdier og ambitioner, som interessentpolitikken udtrykker, er med andre ord noget, vi forlanger af os selv – noget, vi vil leve op til og noget, vores interessenter til enhver tid skal kunne holde os ansvarlige for.

Energinet er en virksomhed med et betydeligt samfundsansvar. Vi skal understøtte borgere, virksomheder og samfundet med høj forsyningssikkerhed, omkostningseffektiv energiforsyning og omstilling til vedvarende energi. Vi erkender klart, at vi kun kan lykkes med vores opgaver, hvis også vores mange forskellige interessenter lykkes med deres bidrag til den grønne omstilling.

I Energinet ser vi det som en af vores fremmeste opgaver at understøtte andre interessenters aktiviteter med henblik på, at omstillingen af energisystemet kan følge de intentioner, som er politisk vedtaget i Danmark.

Energinets interessentpolitik skal derfor fremme åbenhed, samarbejde og samskabelse i relationen til vores interessenter.

Som offentlig virksomhed har vi en særlig forpligtelse til åbenhed, som vi ikke alene anerkender men ønsker at løfte på et højt niveau.

Vi tror på, at den grønne omstilling i stigende grad fordrer nye og mangfoldige samarbejder i energisektoren og samfundet. Også her ønsker vi at udfylde vores rolle på et højt ambitionsniveau.

Med denne interessentpolitik fastlægger Energinets bestyrelse retning og værdier for virksomhedens interessentsamarbejde. Koncern og selskaber vedtager retningslinjer og udformer indsatser, som er i tråd med politikken, og bestyrelsen følger jævnligt op på, hvordan det går med Energinets interessentsamarbejde.

2. Fundament

Vi vil i samarbejde med energisektoren og det øvrige samfund finde veje til at skabe sikker og bæredygtig energi, der samtidigt er en god forretning for Danmark.

I Energinet er vi derfor i dagligt samspil og samarbejde med vidt forskellige interessenter (fx energisektoren, borgere og lodsejere, myndigheder, leverandører mv.). Vi kommunikerer åbent, letforståeligt og rettidigt om vores aktiviteter, og vi indgår i dialoger og samarbejde ved hjælp af mange forskellige kommunikations- og mødeformer (fx personlige samtaler, workshops, aktørmøder, borgermøder, nyheder, konferencer, rapporter mv.).

I de kommende år bliver det i stigende grad vigtigt, at vi som virksomhed mestrer forskellige typer af samarbejde med vores interessenter. Her skal vi være bevidste og tydelige om de forskellige roller, vi indtager, alt efter, hvad vores opgave og mandat er i det enkelte tilfælde. I nogle relationer er det fx Energinets rolle at forvalte regler og rammer på energiområdet, og her er gennemsigtighed og lige adgang til information kerneværdier. I andre relationer vil vi indgå i partnerskaber om innovative løsninger for fremtidens energisystem; det kan fx være partnerskaber med distributionsselskaber eller nye digitale aktører, og her er det nysgerrighed og evnen til at udfordre egne antagelser, som er kerneværdier.

Uanset vores rolle, relation og kommunikationsform i hvert enkelt konkret tilfælde, vil vi i Energinet gøre alt for, at forholdet til vores interessenter altid er præget af tillid, åbenhed og dialog:

Tillid
I Energinet ønsker vi at have gode og tillidsfulde relationer til de mange forskellige interessenter, der i energisektoren og det øvrige samfund samarbejder om løsninger på vejen frem mod et energisystem, der baseres på 100 % vedvarende energi.

Tillid kræver mod og respekt fra alle parter - mod til at anerkende, at vi er sammen om den grønne omstilling og respekt for, at vi hver især også har egne legitime mål og driver vores aktiviteter på forskellige vilkår.

Åbenhed
I Energinet har vi en særlig forpligtelse til at kommunikere rettidigt og i øjenhøjde med vores omgivelser samt dele vores dagsordner og viden om energisystemet med interessenter og den brede offentlighed. Det har vi, fordi vi er en offentlig virksomhed, hvis aktiviteter og beslutninger har konsekvenser for andre virksomheder, borgere og samfundsinstitutioner. Lige så vigtigt er det, at vi kommunikerer tydeligt og rettidigt om de regler, rammer og beslutninger, som vi har ansvar for at føre ud i livet og administrere.

Dialog

I Energinet har vi ærlige dialoger med vores interessenter, og vi er tydelige om vores rolle. Vi er imødekommende og lytter til vores interessenter for at lære nyt og se verden fra så mange perspektiver som muligt, før vi tager beslutninger eller skaber ny viden. Vi er åbne for input og har modet til at udfordre vores egne antagelser.

3. Relationer

Energinet etablerer og vedligeholder vigtige relationer til interessenter på mange forskellige måder. Det er dog uden tvivl de mange relationer og kontakter, som hver eneste dag knyttes mellem Energinets medarbejdere og vores samarbejdspartnere, som har den største betydning for, om vi lykkes med vores opgaver. Udover i sig selv at være en vigtig interessentgruppe, er medarbejderne derfor Energinets vigtigste relationsskabende aktiv.

Energinets interessenter er derudover meget forskellige, og selvom det skal være de samme værdier, der kendetegner vores relation til hver enkelt, er der også unikke forhold der gælder for den specifikke gruppe.

3.1 Medarbejdere
I Energinet ønsker vi, at vores medarbejdere trives og synes, Energinet er et godt sted at være med meningsfulde opgaver at udføre. Medarbejderne er samlet set dem, der skal lykkes med Energinets opgaver, og det er dem, der skal have gode relationer til vores øvrige interessenter for, at vi kan lykkes. Vi lægger vægt på, at medarbejderne er velinformerede om Energinets strategiske målsætninger og løbende resultater.

Vi bidrager til det enkelte menneskes faglige og personlige udvikling, vi styrker den fælles arbejdsglæde ved at bidrage til omstillingen af energisektoren, og vi skaber gode rammer for samarbejde, innovation og kreativitet.

3.2 Ejer

Energinet er ejet af den danske stat med det formål at sikre offentlig kontrol med kritisk infrastruktur, høj forsyningssikkerhed, indpasse vedvarende energi og skabe velfungerende konkurrencemarkeder på el- og gasområdet. Det er energi-, forsynings- og klimaministeren, der varetager ejerskabet på statens vegne.

Vi er opmærksomme på vores helt særlige forpligtelse til tæt, løbende, fyldestgørende og rettidig information til vores ejer.

I dialogen med ejeren er vi åbne og tydelige om afledte konsekvenser af vores valg, samt om fordele og ulemper ved forskellige strategier. På den måde bestræber vi os på at understøtte statens muligheder for at udøve et aktivt ejerskab af Energinet.

3.3 Borgere, offentlighed og interesseorganisationer
Energinet ønsker, at alle skal have adgang til rettidig og tilgængelig information om energisystemet og de aktiviteter, Energinet har ansvar for. Vi tager borgerinddragelse alvorligt, fordi borgere, som berøres af Energinets anlægsprojekter og infrastruktur, har krav på tidlig information og høring. Vi mener, at borgernes input skaber bedre løsninger i samklang med faglige krav, og vi mener, at energiforbrugere i Danmark skal kunne sætte sig ind i, hvad de får for pengene.

Vi gør os umage med at kommunikere åbent og rettidigt om vores primære aktiviteter og i et sprog, folk forstår.

3.4 Forbrugere og kunder
Energinet ønsker at have tillidsfulde relationer til forbrugere og kunder, hvis aktiviteter og økonomi er kritisk forbundne til en høj og omkostningseffektiv forsyningssikkerhed. Det gælder ikke mindst andre virksomheder og institutioner med et stort energiforbrug, men det gælder også almindelige private husholdninger, som er tilsluttet det kollektive el- eller gasnet.

Vi gør os umage med at lytte til og forstå kundernes og forbrugernes behov, vi er servicemindede og altid tydelige om Energinets rolle, mandat og afgørelser.

3.5 Energisektoren og deres interesseorganisationer

Energinet ønsker at have tætte, tillidsfulde og varige relationer til de professionelle aktører i energisektoren, dvs. producenter af energi, distributionsselskaber, handelsselskaber, mv. Den grønne omstilling gør det nødvendigt for hele sektoren at arbejde sammen på nye måder, hvilket ikke mindst skyldes, at vedvarende energi bliver markedsførende, og at energiproduktion bliver mere decentral end hidtil.

Vi gør os umage med at være tydelige om vores rolle og mandat over for markedsaktører, og vi tager initiativer til at samle branchen om at skabe fælles løsninger og innovation på markedsvilkår.

3.6 Myndigheder og politikere
Energinet ønsker at have et tæt og tillidsfuldt forhold til relevante myndigheder, baseret på respekt for myndighedernes rolle og deres faglighed. Vores virksomhed hviler på lovgivning og dermed et demokratisk mandat. Vi ønsker derfor at være så gennemsigtige som muligt og stille vores viden til rådighed for såvel myndigheder som politikere. Vi fremlægger vores faglige bud på politiske beslutningers kortsigtede og langsigtede konsekvenser for energisystemet. Vi forstår betydningen af et stærkt og effektivt tilsyn som fundament for vores egen legitimitet, og vi fremlægger rettidigt og åbent, hvis vi begår fejl.

Vi gør os umage for at bidrage til politikeres og myndigheders udvikling af love, regler og rammer ved at stille vores faglige viden til rådighed for alle. Vi gør os umage for at gå i rettidig dialog om de muligheder og konsekvenser for energisystemet, som politiske beslutninger efter vores faglige vurdering medfører. Vi tager desuden initiativer til, at politikere kan få lige adgang til rettidig viden om de dele af energisystemet og den grønne omstillings udvikling, som Energinet har ekspertise i.

3.7 Leverandører og samarbejdspartnere
Energinet ønsker at have tillidsfulde og konstruktive relationer til leverandører og andre forretningsforbindelser, hvis nyskabelser, input og produkter er kritiske for vedligehold og udvikling af energisystemerne. Anlæg, komponenter, services og digitale løsninger til energiens infrastruktur og markeder under den grønne omstilling er næsten altid højt specialiserede løsninger. Derfor etablerer vi tætte, langsigtede og professionelle relationer med leverandører og andre samarbejdspartnere.

3.8 Nye digitale aktører
Vi gør os umage med at forstå og respektere leverandørers og samarbejdspartneres forret-ningsvilkår. Vi er tydelige om vores rolle og ønsker, og vi gør os umage for at skabe gode rammer for, at aktørerne kan samarbejde indbyrdes og med os om innovative og bæredygtige løsninger på vej mod fremtidens grønne energisystem.

Energinet ønsker i stigende omfang at opdyrke relationer til digitale aktører, som er relativt nye for energisektoren. Det kan fx være leverandører og udviklere af software til håndtering af assets eller markeder, eller det kan være markedsaktører, der ønsker at bygge nye forret-ningsmodeller på energimarkederne med hjælp fra Big Data, kunstig intelligens mv.

Vi gør os umage for at fastholde en åben, lærende og nysgerrig tilgang til nye digitale aktører. Vi indbyder til partnerskaber og samskabelse om nye digitale veje til fremtidens energiforsyning.

3.9 Kommuner
Energinet ønsker at have stabile og tillidsfulde relationer til landets kommuner og kommunale myndigheder, ikke mindst på miljø- energi- og planlægningsområdet. Kommunerne er særligt vigtige samtalepartnere i forbindelse med Energinets ansvar for at vedligeholde eksisterende infrastruktur og bygge nye energiforbindelser. Men også for den øvrige helhedsorienterede energiplanlægning bliver kommuner i stigende grad relevante dialogpartnere for Energinet, i takt med, at vedvarende energi udbygges og i takt med, at energiproduktionen decentraliseres.

Vi gør os umage med at involvere kommuner i relevante planer så tidligt som muligt, og vi ønsker i fællesskab at finde de bedste løsninger i respekt for kommunernes behov, opgaver og politiske mandat.

3.10 Europæiske samarbejdspartnere
I Energinet ønsker vi at prioritere relationer til europæiske samarbejdspartnere højt – det gælder både i EU, regionalt og bilateralt. Danmarks geografiske placering og den store andel af vejrafhængig, vedvarende energi i vores energisystem betyder, at en effektiv omstilling bedst opnås i et tæt samarbejde med andre lande.

Vi gør os umage med at være diplomatiske og løsningsorienterede i relationen til europæiske samarbejdspartnere. Vi er tydelige om vores rolle og intentioner og lægger stor vægt på at tale med én stemme i internationale anliggender, og vi koordinerer tæt med ejer om europæiske sager.


Godkendt af Energinets bestyrelse, 20. november 2018