Selskabsledelse

Energinet styrer sine aktiviteter med rammer og regler, som har baggrund i myndighedskrav, de danske anbefalinger for god selskabsledelse og Energinets egne regler.

Interessentforum

Interessentforum afgiver udtalelser til Energinets ledelse om virksomhedens overordnede strategier og planer. Energi-, forsynings- og klimaministeren udpeger medlemmerne til det rådgivende interessentforum, der skal repræsentere et bredt udsnit af Energinets interessenter. Læs mere om Interessentforum her.

Eksterne retningslinjer

Energinet skal følge samme regler om regnskabsaflæggelse og god selskabsledelse, som gælder for statslige aktieselskaber. Det fremgår af Årsregnskabsloven. Energinet har beskrevet virksomhedens efterlevelse af danske anbefalinger for god selskabsledelse samt begrundelser for enkelte afvigelser herfra.

Energinets redegørelse vedrørende efterlevelse af anbefalinger om god selskabsledelse. 

Energinets redegørelse vedrørende efterlevelse af anbefalinger i Statens Ejerskabspolitik. 

Interne retningslinjer

Energinet har vedtaget en række retningslinjer, som er med til at sikre en ansvarlig drift af virksomheden:

Whistleblower-ordning

Ordningen giver medarbejdere og andre med relation til Energinet en kanal til frit at kunne ytre sig om uregelmæssigheder eller overtrædelser af regler. Den sikrer fuld anonymitet til dem, der ønsker at indberette en eventuel mistanke.

Anonyme indberetninger foretages på vores whistleblowerportal, hvor du også kan læse mere om, hvad du kan indberette.

Certificeringer

I Energinet passer vi godt på alle vores aktiver. Det gør vi efter de internationale Asset Management-standarder i ISO 55001:2014. Vi gør det, fordi det skaber værdi for hele samfundet.

Energinet er certificeret på både forretningsområdet El og forretningsområdet Gas efter ISO 55001:2014. For El omfatter certificeringen de fysiske aktiver, mens den for Gas omfatter både de fysiske og ikke-fysiske aktiver.

Målet med Asset Management

Energinet ønsker, at arbejdet med Asset Management skal skabe økonomisk transparens, understøtte el- og gasmarkedet samt stimulere nye teknologier. På den måde understøtter vi overgangen mod et grønt energisystem.

Som ejer af samfundskritisk infrastruktur har vi en særlig forpligtelse til at sikre, at vi forvalter vores aktivportefølje, så vi lever op til vores interessenters forventninger og til kravene om effektiv anvendelse af ressourcerne og opretholdelse af forsyningssikkerheden. Derfor arbejder vi hele tiden for at styrke vores evne til at prioritere vores indsatser i forhold til vedligehold og reinvesteringer. Det gør vi ud fra en metodisk vurdering af aktivernes tilstand og af deres kritikalitet. Vi sørger for at balancere risiciene med de operationelle og økonomiske hensyn, selvfølgelig med hensyntagen til det output, vi skal levere. På den måde sikrer vi, at vi kan fokusere vores indsats der, hvor den skaber størst værdi.

fakta om Asset management

Asset Management er en metodik udviklet til virksomheder, der er meget afhængige af sine anlæg og aktiver, f.eks. infrastrukturvirksomheder som lufthavne, energiselskaber og transportvirksomheder.

Asset Management defineres i ISO 55001-standarden som ”de systematiske og koordinerede aktiviteter, hvorigennem en organisation optimalt og bæredygtigt styrer sine aktiver, systemer, resultater, risici og omkostninger over aktivernes livscyklus med henblik på at realisere virksomhedens strategiske mål og planer”.

fakta om Asset management

Asset Management er en metodik udviklet til virksomheder, der er meget afhængige af sine anlæg og aktiver, f.eks. infrastrukturvirksomheder som lufthavne, energiselskaber og transportvirksomheder.

Asset Management defineres i ISO 55001-standarden som ”de systematiske og koordinerede aktiviteter, hvorigennem en organisation optimalt og bæredygtigt styrer sine aktiver, systemer, resultater, risici og omkostninger over aktivernes livscyklus med henblik på at realisere virksomhedens strategiske mål og planer”.