Whistleblower-ordning

Energinets whistleblower-ordning giver medarbejdere og eksterne parter med relation til Energinet mulighed for frit at ytre sig om uregelmæssigheder eller overtrædelser af regler begået af Energinets medarbejdere, ledelse, bestyrelse eller leverandører. Ordningen kan sikre dig fuld anonymitet, hvis du ønsker at indberette en eventuel mistanke udenom de gængse kommunikationskanaler. Du skal dog være opmærksom på, at såfremt du i selve indberetningen angiver dit navn eller kontaktoplysninger, kan vi være forpligtet til at videregive oplysningerne, da vi er underlagt reglerne om aktindsigt. Du kan læse mere om hvordan du kan beskytte din identitet under afsnittet om ”Hvordan kan vi beskytte whistleblowers anonymitet”.

Indberetninger foretages på vores whistleblower-portal, hvor du kan indtaste din indberetning på en formular.

Gå til whistleblower-portal

Hvilke forhold kan du indberette?

Du kan indberette forhold om fx:

  • økonomisk kriminalitet som underslæb, bestikkelse, bedrageri og dokumentfalsk
  • brug af unfair eller vildledende handlinger og praksis
  • væsentlige brud på arbejdssikkerheden
  • væsentlige brud på miljøregler og forurening af miljøet
  • fysisk vold, trusler og seksuelle krænkelser
  • negative indvirkninger på menneskerettigheder fra Energinets aktiviteter og fysiske installationer

 

Hvilke forhold kan du ikke indberette? 

Personalemæssige forhold som fx konflikter mellem medarbejdere eller overtrædelse af retningslinjer for alkohol og stoffer skal indberettes gennem Energinets sædvanlige kommunikationskanaler (via ledelsen, HR eller tillidsmandssystemet).

 

Hvem behandler indberetningerne?

Når du har lavet din anmeldelse, videresender advokatfirmaet Bech-Bruun den til Energinets whistleblower-komité, som består af medlemmer af Energinets bestyrelses revisions- og risikoudvalg.

Hvis anmeldelsen vedrører et medlem af whistleblower-komiteen, vil sagen i stedet blive videregivet til formanden for bestyrelsen. 

Hvis anmeldelsen vedrører formanden for Energinets bestyrelse, vil sagen blive videregivet til Energinets ejer, Energi-, Forsynings - og Klimaministeriet.

Hvordan håndterer vi sagen?

Whistleblower-komitéen eller den alternative modtager efterforsker øjeblikkeligt din sag grundigt og tager de nødvendige skridt i henhold til gældende lov og Energinets politikker og retningslinjer. De benytter sig af ekstern hjælp, hvis det er nødvendigt for at efterforske sagen. 

Hvordan kan du følge sagen?

Når du sender din indberetning, har du mulighed for at vælge, at du vil følge med i sagen. Det kan være en rigtig god idé, da de personer, der behandler indberetningen, måske har behov for at stille opklarende spørgsmål til dig for at kunne komme videre med undersøgelsen.

Alt kan foregå helt anonymt. Du får tildelt et sagsnummer og vælger selv en adgangskode, hvilket betyder, at du kan indberette yderligere materiale eller svare på spørgsmål uden at give afkald på din anonymitet. Du skal være opmærksom på, at såfremt du angiver navn eller kontaktoplysninger i selve anmeldelsen, kan vi ikke garantere dig fuld anonymitet.  

Hvordan vi kan beskytte whistleblowers anonymitet

Energinet kan ikke garantere fuld anonymitet, da Energinet som selvstændig offentlig myndighed er underlagt offentlighedens regler om aktindsigt, og det derfor er lovreguleret, hvilke oplysninger der kan undtages fra aktindsigt, hvis der anmodes herom. Loven giver som sådan ikke mulighed for at se bort fra oplysninger, der kan identificere whistleblowere. Det samme gælder for den/de personer, som whistleblower indberetningen vedrører. Dog kan der være særlige tilfælde, hvor der kan blive tale om fuld anonymitet. Det vil blive vurderet fra sag til sag. Beskyttelse af anmeldte virksomheder er vanskelig, da der som udgangspunkt ikke er særlige forhold, der beskytter, at disse oplysninger skal frigives. 

På whistleblower-portalen kan du læse mere om, hvordan du som anmelder er beskyttet, og hvilke rettigheder de anmeldte personer har.  

Ønsker du at sikre din anonymitet, skal ikke skrive navn eller kontaktoplysninger i selve anmeldelsesblanketten. Du skal i stedet anvende muligheden for at få et sagsnummer og en adgangskode. Dette vil give os muligheden for at komme i kontakt med dig uden at din identitet er kendt af os. 

 

Modtagne indberetninger i ordningen anonymitet

Det følger af whistleblowerlovens § 27, at Energinet mindst en gang årligt skal offentliggøre oplysninger om sin virksomhed efter whistleblowerloven.

I 2022 har der været tre anmeldelser til Energinets whistleblowerordning, som alle har været realitetsbehandlet.

Realitetsbehandlingen viste, at der ikke var evidens for de indberettede påstande som vedrørte returkommission, sexchikane og uregelmæssigheder i forbindelse med ansættelser.