Markedsdialog om brintinfrastruktur 2022

Evida og Energinet har, i samarbejde med KPMG, igangsat en markedsdialog med nuværende og potentielle PtX-aktører, med Energistyrelsen som observatør.

Hent rapport

Baggrund for opgaven
Regeringen har i den politiske aftale om PtXfra marts 2022 sat fokus på produktion, salg og anvendelse af brint i Danmark. Målet er, at Danmark har en installeret elektrolysekapacitet på 4-6 GW i 2030, der skal danne grundlag for udvikling af en PtX-industri i Danmark. Brintinfrastrukturen vurderes at være en vigtig forudsætning for, at en storskala PtX-industri kan etableres konkurrencedygtigt i Danmark, hvilket videre kræver, at de rette rammer etableres. PtX-aftalen giver Energinet og Evida mulighed for at eje og drive brintinfrastruktur, og markedsdialogen er et led i det forberedende arbejde frem mod, at den endelige rolle- og ansvarsfordeling falder på plads.

I den forbindelse har Evida og Energinet med Energistyrelsen som observatør igangsat en markedsdialog med nuværende og potentielle PtX-aktører, som foretages i samarbejde med KPMG. Markedsdialogen skal afdække, hvordan en brintinfrastruktur bedst muligt støtter op om både producenter og anvendere af brint for at give de bedste muligheder for en fortsat udvikling af en PtX-industri i Danmark, der kan forløse de store potentialer ved vedvarende energi. Markedsdialogen bidrager til den videre planlægning og udvikling af fremtidens brintinfrastruktur bl.a. ved at afdække den forventede geografiske placering af kommende PtX-anlæg.

Indhold i markedsdialogen
Markedsdialogen tilstræber at medtage alle danske brintprojekter og -aktører, som har vist interesse i at anvende eller producere brint, og som potentielt kan få behov for at anvende en brintinfrastruktur, afhængigt af hvordan denne udformes. Markedsdialogen medtager således potentielle anvendere af brintinfrastruktur på både aftager- og produktionssiden samt integrerede projekter, der både indeholder produktion og anvendelse af brint i samme projekt. Hensigten med markedsdialogen har ligeledes været at inkludere både offentliggjorte brintprojekter (som f.eks. fremgår af Brintbranchens hjemmeside) og ikkeoffentliggjorte brintprojekter, der f.eks. er i et tidligt stadie og derfor ikke har set behov for at offentliggøre planerne for projektet.

Det har således været væsentlig for markedsdialogen at afdække: (i) geografisk placering af projekter, og hvorvidt respondenterne er på aftager-og/eller produktionssiden, (ii) projekternes nuværende modenhedsniveau, (iii) interesse og behov for brug af en dansk rørbåren brintinfrastruktur, (iv) tidsmæssige forventninger til investeringsbeslutning og idriftsættelsestidspunkt, (v) forventninger til volumenmæssig produktions- eller aftagerbehov, (vi) nuværende barrierer for at realisere brint-projekterne, (vii) efterspurgte initiativer i forhold til etableringen af en brintinfrastruktur.

Metode og fremgangsmåde
Markedsdialogen er gennemført dels gennem en spørgeskemaundersøgelse og dels gennem opfølgende interview med en række af respondenterne fra spørgeskemaundersøgelsen.
Spørgeskemaundersøgelsen er blevet gennemført i tidsrummet 23. august til 16. september 2022. Respondenterne er blevet opfordret til at svare baseret på nuværende forudsætninger og antagelser i deres business cases. Besvarelserne er derfor forbundet med en usikkerhed, hvilket enkelte af respondenterne ligeledes kommenterer i spørgeskemaets fritekstfelter.

I tillæg til spørgeskemaundersøgelsen har KPMG gennemført 13 interview med virksomheder, der har deltaget i markedsdialogen. Interviewene bliver brugt til at få en mere dybdegående indsigt i, hvorfor markedsaktørerne har svaret, som de har gjort, og hvordan risici, kritiske projektelementer, barrierer mv. kommer til udtryk i de forskellige brintprojekter.

Kontakt

Modtag besked, når der er nye publikationer