Energikoncept 2030

Maj 2015: Analysen her sammenfatter koncepter og udviklingsveje, der kan understøtte et konkurrencedygtigt og robust energisystem baseret på vedvarende energi.

Hent rapport

Et energisystem med store mængder vedvarende energi kræver en høj enegieffektivitet og fleksibilitet for at kunne være konkurrencedygtig med en fossil reference.

Analysen her sætter særligt fokus på en omkostningseffektiv indpasning af store mængder vedvarende energi.

Danmark har med sin placering i Nordsøregionen nogle af de områder med EU's bedste potentialer for vindkraft. Analysen vurderer, at det er samfundsøkonomisk hensigtsmæssigt at ruste energisystemet til at udnytte den forventede internationale vindudvikling i Nordsøregionen. Uanset om Danmark selv realiserer en stor vindkraftudbygning eller ej. 

Herunder er illustreret et muligt effektivt samfundsøkonomisk omstillingsforløb på forskellige energikilder taget fra Energikoncept 2030.

 

Et muligt samfundsøkonomisk effektivt omstillingsforløb

 

Energikoncept 2030 giver et bud på de langsigtede løsningsveje

Energinet skal sikre forsyningssikkerheden for el og gas nu og i fremtiden baseret på samfundsøkonomske effektive løsninger. 

Energikoncept 2030 er den første af flere rapporter i et programarbejde, som skal komme med input til den langsigtede systemplanlægning på el- og gasnettet. 

Betegnelsen Energikoncept 2030 henviser til en tidshorisont, hvor de beskrevne tiltag ved en hensigtsmæssig udvikling kan bringes i spil indenfor de kommende 15 år.

Tiltagene skal ses som løsningsveje, der kan understøtte en international og markedsbaseret omstilling af energisystemet.

Tiltagene retter sig særligt mod det lange sigt frem mod 2035 og 2050.