Gældende regler for elmarkedet

Her kan du finde de regler, der gælder elmarkedet, både danske markedsforskrifter og forordninger og metoder.

De danske markedsforskrifter er nødvendige, for at elmarkedet kan fungere og afregningen gennemføres korrekt. De omfatter bl.a. vilkår for leverandørskift, daglig planhåndtering, balanceafregning samt normer for overførsel af data mellem aktører.

Markedsforskrifterne retter sig primært mod balanceansvarlige aktører, elleverandører og netvirksomheder.

Ændringer i forskrifter og tilhørende vejledninger fremgår af en log, der er tilgængelig under NYTTIGE LINKS i højre side.

Forordninger og ACER-godkendte metoder

Forskrifter

Forskrifter

Forskrift Vejledning Beskrivelse
Forskrift C1: Vilkår for Balanceansvar Vejledning C1 Definerer begrebet "balanceansvar" og gennemgår indholdet af "Aftale om balanceansvar", som nye aktører skal undertegne for at blive balanceansvarlige aktør.
Forskrift C2: Balancemarkedet og Balanceafregning Vejledning C2 Beskriver hvordan Energinet har organiseret regulerkraft- og balancemarkedet, herunder specificeres reglerne for afregning af regulerkraft og balancekraft. Henvender sig primært til virksomheder, som er aktive i engrosmarkedet.
Forskrift C3: Planhåndtering - Daglige Procedure   Behandler de forretningsmæssige regler for daglig planhåndtering mellem Energinet og balanceansvarlige aktører. Henvender sig primært til virksomheder, som er aktive i engrosmarkedet.
Udbudsbetingelser   Udbudsbetingelser for systemydelser til levering i Danmark
Forskrift D1: Afregningsmåling og Afregningsgrundlag

Vejledning D1

D1 Retningslinjer

Fastlægger de nærmere krav til net- og transmissionsvirksomhedernes afregningsmålinger, og hvordan disse aggregeres til energiopgørelser til afregningsformål. Henvender sig primært til netvirksomheder og måleoperatører.
Forskrift D2: Tekniske Krav til Elmåling   Fastlægger tekniske krav til elmåling i Energinets område med tilhørende installationer og kontrolrutiner. Henvender sig primært til netvirksomheder og måleoperatører.
Forskrift E1: Kompensation til Havvindmølleparker ved Påbudt Nedregulering   Indeholder vilkår for, hvornår Energinet kan påbyde nedregulering, og hvordan den efterfølgende kompensation beregnes, herunder fastlæggelse af størrelsen af ikke-leveret produktion forårsaget af nedreguleringen.
Forskrift F: EDI-Kommunikation

Bilagsrapport 1 Syntaks og struktur i EDI-Meddelelser

Bilagsrapport 2 Kvitteringsprincipper og regler

Bilagsrapport 3 Den danske rollemodel

BS-dokument - Planhåndtering i det danske elmarked

BT-dokument - Forretningstransaktioner for planmelding

Fastsætter normen for datakommunikation - det vil sige overførsel af aktørplaner, måletidsserier mv. - mellem Energinet og markedets aktører og mellem markedets aktører indbyrdes. Henvender sig både til netvirksomheder og balanceansvarlige aktører samt it-leverandører.
Forskrift H1: Skift af Elleverandør Vejledning H1 Fastlægger reglerne for leverandørskift mv. og relationerne mellem kunde, elleverandør og netvirksomhed i denne forbindelse. Henvender sig primært til elleverandører og netvirksomheder.
Forskrift H2: Måling og Skabelonafregning Vejledning H2 Fastsætter regler for måling og skabelonafregning på detailmarkedet. Henvender sig primært til elleverandører, netvirksomheder og måleoperatører.
Forskrift H3: Afregning af Engrosydelser og Afgiftsforhold Vejledning H3 Indeholder generelle og specifikke krav vedr. håndtering af abonnementer, gebyrer, tariffer og elafgifter i DataHub med henblik på afregning mellem netvirksomhed, Energinet og elleverandør.
Forskrift I: Stamdata Vejledning I

Fastsætter regler for stamdata i DataHub. Henvender sig primært til netvirksomheder og elleverandører.

Anmeldte og godkendte metoder

Elmarked

Dato for anmeldelse Dato for afgørelse Titel Dokumenter

03.02.2023

13.04.2023

AMENDMENTS TO THE METHODOLOGY FOR PROCUREMENT OF COUNTERTRADE ENERGY

18.11.2022

 

Ændring af Forskrift C1, Forskrift C2 og Forskrift C3 - Ophør af effektubalanceafregning

06.09.2022

 

Ændring af Forskrift C1, Forskrift C2 og Forskrift C3 - Ophør af effektubalanceafregning

01.04.2022

23.08.2022

Ændret metode til at fordele udgifter til belastningsomfordeling og modkøb for kapacitetsberegningsregion Hansa

01.03.2022

30.08.2022

Ændret metode for alternative procedurer for kapacitetsberegningsregion Hansa

Systemydelser

Dato for anmeldelse Dato for afgørelse Titel Dokumenter

03.05.2035

 

Langsomme reserver som et specifikt produkt efter elbalanceforordningens artikel 26

07.02.2023

 

Ændring til eksisterende metode - MFRR EAM 15 MIN ISP MTU (MARI)

10.11.2022

23.01.2023

Metode for vilkår for udbud af reserveforsyning til Læsø

12.09.2022

27.10.2022

Supplerende ændring af metode for indkøb af mFRR-kapacitet i DK2

06.05.2022

31.05.2022

Undtagelse Fra At Offentliggøre Bud På FCR Til Indkøb Og Udveksling I DK2 Og Sverige

29.04.2022

28.10.2022

Ændring af forskrift C2 og C3 ifm implementering af ISP15

07.11.2021

27.06.2022

mFRR energiaktiveringsmarked (EAM) - Ændringer til Forskrift C2, Forskrift C3 samt Forskrift F

17.09.2021

10.03.2022

aFRR Afregning i DK2

28.06.2021

31.05.2022

Fritagelse Fra Særskilt Indkøb I DK2 Af Balanceringskapacitet Til Op- Og Nedregulering

16.03.2021

14.12.2021

Kapacitetsreserver fra fluktuerende vedvarende energikilder

22.12.2020

25.10.2021

Ændrede vilkår og betingelser for balanceansvarlige aktører

09.12.2020

30.06.2021

Handel med lokal fleksibilitet til håndtering af
lokale flaskehalse i eltransmissionsnettet

03.11.2020

10.12.2021

Cost Plus

16.06.2020

22.09.2021

Metode for reguleret pris for systemydelser

06.06.2020

12.03.2021

Anmodning om en undtagelse fra fristen for at implementere 15 minutters ubalanceafregning

27.03.2020

22.12.2020

Udveksling af kapacitet via den elektriske Storebæltsforbindelse (mFRR kapacitet mellem DK1 og DK2)

27.03.2020

21.12.2020

Indkøb af kapacitet via den elektriske Storebæltsforbindelse (mFRR kapacitet i DK1 og DK2)

27.02.2020

18.12.2020

Leverandør af balanceringstjenster uden energileverance

27.01.2020

30.10.2020

Vilkår og betingelser for udbud af en hurtig frekvensreserve (Fast Frequency Reserve - FFR) i budområde Østdanmark (DK2)

13.06.2019

15.10.2019

Indkøb af erstatningskapacitet for
manuelle frekvensgenoprettelsesreserver ved
udetid på kontraherede anlæg

Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet og sikkerhedsstillelse