Systemdrift

Her kan du læse mere om regler ifm. systemdrift

Gældende regler

Følgende regler er gældende

 

Forskrifter

Nr. Titel Gældende udgave  Gældende fra
2.1.2 AUTOMATISK OG MANUEL ELFORBRUGSAFLASTNING   01.10.2021
2.1.3 TEKNISK FORSKRIFT 2.1.3 KRAV FOR UDVEKSLING AF REAKTIV EFFEKT I SKILLEFLADEN MELLEM TRANSMISSIONS- OG DISTRIBUTIONSSYSTEMERNE REVISION 2 01.02.2019
3.4.2 Manuel aflastning af transmissionstilsluttede forbrugsanlæg Revision 1 01.03.2021
3.4.2 Vejledning til TF 3.4.2 manuel aflastning af transmissionstilsluttede forbrugsanlæg Version 1 26.02.2021
5.1.2 DEFINTION AF ANLÆGSSTATUS FOR TERMISKE KRAFTVÆRKER REVISION 0 25.03.2015
5.3.4.1 NETTELEGRAFEN REVISION 1 01.11.2016
5.3.4.2 PRODUKTIONSTELEGRAFEN VERSION 1 15.04.2008
5.4.1 REVISIONSPLANLÆGNING VERSION 2 15.05.2020
5.4.1 VEJLEDNING TIL TEKNISK FORSKRIFT 5.4.1 REVISIONSPLANLÆGNING VERSION 1 15.05.2020
5.8.1 MÅLEDATA TIL SYSTEMDRIFTSFORMÅL  REVISION 3 28.06.2011
5.9.1 SYSTEMTJENESTER REVISION 1.1  06.07.2012 

 

Transmissionsanlæg og transmissionssystemet

Tekniske forskrifter

Nr. Titel Gældende udgave Gældende fra
4.1.1 Krav til transmissionssystemet Revision 0 01.03.2024

SO GL - System Operation Guideline

Krav, vilkår, metoder og betingelser (nationale gennemførelsesforanstaltninger) under SO GL, godkendt af Forsyningstilsynet

SO GL stiller krav til TSO'er om udarbejdelse af fælleseuropæiske samt fælles regionale krav, vilkår, metoder og betingelser (nationale gennemførelsesforanstaltninger). Når disse krav er godkendt af de nationale regulerende myndigheder (Forsyningstilsynet i Danmark), bliver de offentliggjort her.

Driftssikkerhed

KORRR

Centrale organisatoriske krav, roller og ansvarsområder i forbindelse med dataudveksling (KORRR) i henhold til SO GL artikel 40(6).

Titel Godkendt
Bilag 1181009KORRRAendret anmeldelse som godkendt inkl bilag 18. januar 2019

 

Driftsplanlægning

 

Metode til koordinering af driftsikkerhedsanalyse (CSAM) i henhold til SO GL artikel 75(1)

Titel Godkendt
Annex I - ACER Decision on CSAM 19. juni 2019

 

CCR Hansas TSO'ers metode for fælles bestemmelser for regional koordinering af driftssikkerhed

Titel Godkendt 
CCR Hansa Operational Security Coordination methodology SOGL 76-77 Final 23. december 2020

 

Metode til at vurdere, om anlæg er relevante for koordinering af afbrydelser (RAOCM) i henhold til SO GL artikel 84(1)

Titel Godkendt
Annex I - ACER Decision on RAOCM 19. juni 2019

 

Fælles netmodeller, Common grid model methodology (CGMM) under SO GL artikel 67

Titel Godkendt
Common grid model methodology - SO GL 21. september 2018

 

Lastfrekvensregulering og reserver

SO GL, afsnit 2 - frekvenskvalitet:

Frekvenskvalitetsparametre og målparameter for frekvenskvalitet i henhold til SO GL artikel 127

TItel Godkendt
Frekvenskvalitetsparametre og målparameter for frekvenskvalitet, SO GL 127 16. juli 2019

 

Rampebegrænsninger for output af aktiv effekt i henhold til SO GL artikel 137(3) og (4)

Forslaget er en del af driftsaftalen for LFC-kontrolblokken i Norden i medfør af SO GL artikel 119.

Titel Godkendt
Rampebegrænsninger for output af aktiv effekt, SO GL 137(3) og (4) 19. juli 2019

 

SO GL, afsnit 3 - struktur for lastfrekvensregulering:

LCF-blokke i det kontinentaleuropæiske synkronområde

Fastlæggelse af LFC-kontrolblokke for det synkrone område CE

Titel Godkendt
Bilag 4_1 aendret LFC blocks determination proposal 14. september 2018
Bilag 4_2 aendret LFC blocks determination Proposal_Explanatory note etc 14. september 2018

 

LCF-blokke i det nordiske synkronområde

Fastlæggelse af LFC-kontrolblokke for det synkrone område Norden

Titel Godkendt
Main document - LFC block proposal Nordic w amendments 7. september 2018
Explanatory doc - LFC Block Nordic - final 7. september 2018

 

SO GL, afsnit 4 - gennemførelse af lastfrekvensregulering:

Foranstaltninger, der har til formål at reducere reguleringsfejlene ved frekvensgenoprettelse ved at kræve ændringer i produktionen eller forbruget af aktiv effekt på produktionsanlæg og forbrugsenheder i henhold til SO GL artikel 152 (14) og (16)

Titel Godkendt
Reduktion af reguleringsfejl ved frekvensgenoprettelse, SO GL 152(14) og (16) 19. juli 2019

 

SO GL, afsnit 5 - frekvenskontrolreserver:

FCR-dimensionering i henhold til SO GL art. 153(2)

Titel Godkendt
FCR dimensioning in accordance with article 153-2 15. juli 2019

 

Additional properties of FCR in accordance with Article 154(2)

Yderligere egenskaber for FCR i Kontinentaleuropa i henhold til SO GL art. 154(2).

Titel  Godkendt
Afgørelse om yderligere egenskaber for FCR i Kontinentaleuropa  30. juni 2021
Additional properties FCR Article 154-2 SOGL 20210121 Art_A-2 final  30. juni 2021

 

Yderligere FCR-egenskaber i det nordiske synkronområde i henhold til SO GL art. 154(2)

Yderligere egenskaber for FCR i det nordiske synkronområde i henhold til SO GL art. 154(2)

Titel Godkendt
Yderligere egenskaber for FCR, SO GL 154-2 16. juli 2019

 

Minimumsaktiveringsperiode for FCR-enheder med en begrænset energibeholdning i Norden i henhold til SO GL artikel 156(10) 

Minimumsperiode for fuld aktivering, som en FCR-enhed med begrænset energibeholdning, når det sammenkoblede transmissionsnet i Norden er i alarmtilstand.

Titel Godkendt
Afgørelse om minimumsaktiveringsperiode for FCR-enheder med en begrænset energibeholdning i Norden 8. oktober 2021
Bilag 1 Minimum activation period for FCR art 156(10) for NRA submission   
Bilag 2 Position Paper Min activation FCR art 156(10)  Agreement 2021   
Bilag 3 Korrespondance med Energinet   
Bilag 4 Responses to public consultation of proposal for miminum activation period for FCR art 156(10  

 

Ændret metode for CBA i henhold til SO GL art. 156(11)

Metode for cost-benefit-analyse til vurdering af den periode, der er nødvendig for at FCR-leverende enheder/grupper med begrænsede energibeholdninger kan forblive tilgængelige i alarmtilstand

Titel Godkendt
Ændret metode for CBA af 28 november 2018 8. april 2019

 

SO GL, afsnit 6 - frekvensgenoprettelsesreserver:

Regler for dimensionering af FRR i henhold til SO GL artikel 157 (1)

Titel Godkendt
Regler for dimensionering af FRR,SO GL157(1) 19. juli 2019

 

SO GL, afsnit 8 - udveksling og deling af reserver:

Grænser for udvekslingen af FCR mellem TSO'erne i det nordiske synkronområde i henhold til SO GL artikel 163(2)

Titel Godkendt
Grænser for udveksling af FCR mellem TSO'er, SO GL 163-2 17. juli2019

 

FRR-udveksling og FRR-deling i henhold til SO GL art. 176(1) og art. 177(1)

Grænser for omfang af udveksling af FRR mellem synkronområder i henhold til SO GL art. 176(1) og deling af FRR i henhold til SO GL art. 177(1)

Titel Godkendt
FRR sharing in accordance with article 176 1 and 177 1 2. april 2019

 

RR-udveksling og RR-deling i henhold til SO GL art. 178(1) og art. 179(1)

Grænser for omfang af udveksling af RR mellem synkronområder i henhold til SO GL art. 178(1) og grænser for omfang af deling i henhold til SO GL art. 179(1)

Titel Godkendt
RR sharing in accordance with article 178 1 and 179 1 2. april 2019

 

Grænser for omfang af udveksling og deling af FRR mellem synkrone områder i henhold til SO GL artikel 176(1) og 177(1)(og RR i henhold til artikel 178(1) og 179(1))

Titel Godkendt
Grænser for omfang af udveksling og deling af FRR mellem synkrområder, SO GL 176-1, 177-1, 178-1 og179-1 17. juli 2019

 

 

 

 

 

kontakt

Anmeldte regler

Forordningskrav, vilkår, metoder og betingelser (nationale gennemførelsesforanstaltninger), der er anmeldt til Forsyningstilsynet.

Forordninger

FCR LER_All CE TSOs proposal for the definition of Time Period in accordance with Article 156(11)

All Continental Europe TSOs’ proposal for the definition of a minimum activation time period required for FCR providing units or groups with
limited energy reservoirs to remain available during alert state.

Titel Anmeldt/dateret
Kontineltaleuropas resultat af cost-benefit-analyse SO GL artikel 156(11) 02-11-2021 
FCR LER_All CE TSOs proposal for the definition of Time Period 05-10-2021
Comments and Replies TminLER anmeldelse SO GL artikel 156(10  01-10-2021

 

Cost-benefit-analyse og aktiveringstid, FCR-enheder med begrænsede energibeholdninger

I henhold til artikel 156, stk. 11 i Kommissionens (EU) forordning 2017/1485 af 2. august 2017 om fastsættelse af retningslinjer for drift af elektricitetstransmissionssystemer,skal alle TSO’er indgive resultaterne af deres cost-benefit-analyse til de berørte regulerende myndigheder. Resultatet for det nordiske synkronområde fremgår af den endelige rapport All CE and Nordic TSOs’ results of cost benefit analyses in accordance with article 156(11) of Commission Regulation (EU) 2017/1485 of 2 August 2017, dateret 29. maj 2020, som er anmeldt til Forsyningstilsynet den 19. juni 2020.

Titel  Anmeldt 
Anmeldelse til Forsyningstilsynet Kontinentaleuropa og nordens angivelse cost benefit-analyse, SO GL artikel 156, stk. 11  19-06-2020
Cost benefit analysis for FCR providers with LER in CE and Nordic region art. 156(11) of SO GL  19-06-2020

 

Informationsudveksling (NB: ændrede krav på vej)

Der er siden anmeldelsen varslet ændringer til de anmeldte krav. Nedenstående forventes dermed ikke at blive de endeligt gældende krav godkendt af Forsyningstilsynet.

Forslag til krav vedr. informationsudveksling i henhold til artikel 40, stk. 5 i Kommissionens forordning (EU) 2017/1485 af 2. august 2017 om fastsættelse af retningslinjer for drift af elek-tricitetstransmissionssystemer (herefter SO GL) er den 21. marts 2019 anmeldt til Forsyningstilsynet.

Anmeldelsen består oprindeligt af følgende dokumenter:

 Titel Anmeldt
 Informationsudveksling: Kravdokument nr. 1 – Produktion og forbrug   21-03-2019
 Informationsudveksling: Kravdokument nr. 2 – Stationsanlæg/net  21-03-2019
 Informationsudveksling: Kravdokument nr. 3 – Standarder, protokoller mv.                 21-03-2019

Yderligere er vedlagt følgende:

 Titel
 Anmeldelsesbrev
 Høringsnotat for kravdokument 1
 Høringsnotat for kravdokument 2
 Høringsnotat for kravdokument 3
 Høringskommentarskema for kravdokument 1
Høringskommentarskema for kravdokument 2
 Høringskommentarskema for kravdokument 3
 Liste over høringsparter 
 Specification of IEC 61850_UDKAST (teknisk bilag til orientering)                             

 

Tekniske forskrifter

Andre krav og regler

Kontakt