Regler for tariffer

Her kan du finde de anmeldte og godkendte metoder for Energinets eltariffer.

Energinets tariffer reguleres af Lov om Elforsyning og Lov om Energinet og overvåges af Forsyningstilsynet. Elforsyningsloven og Elmarkedsforordningen opstiller en række principper for, hvordan eltariffer skal udformes. Det drejer sig blandt andet om, at tarifferne skal:

  • Være omkostningsægte og afspejle, hvilke omkostninger de enkelte kategorier af netbrugere giver anledning til
  • Opkræves efter rimelige, objektive og ikkediskriminerende kriterier for, hvilke omkostninger de enkelte kategorier af netbrugere giver anledning til
  • Tilvejebringe passende incitamenter på kort og langt sigt til at sikre et effektivt elsystem
  • Være transparente og forståelige for berørte parter.

Disse principper gælder for Energinet og ligger til grund for både aktuelle og fremtidige tarifdesignændringer.

Godkendte og gældende tarifmetoder

Energinets plan for anvendelse af flaskehalsindtægter i 2023 - Gældende fra 1. januar 2023

Nettarif ved forbrugstilslutning på 132/150 kV - Gældende fra 1. januar 2016

Under udarbejdelse: afventer upload af dokumenter

Ens eltariffer for øst- og vest Danmark - Gældende fra 1. januar 2011

Under udarbejdelse: afventer upload af dokumenter

Opdeling af tarifpuljer - Gældende fra 1. januar 2005

Under udarbejdelse; afventer upload af dokumenter

Anmeldte tarifmetoder