Regler for tariffer

Her kan du finde de anmeldte og godkendte metoder for Energinets eltariffer.

Energinets tariffer reguleres af Lov om Elforsyning og Lov om Energinet og overvåges af Forsyningstilsynet. Elforsyningsloven og Elmarkedsforordningen opstiller en række principper for, hvordan eltariffer skal udformes. Det drejer sig blandt andet om, at tarifferne skal:

  • Være omkostningsægte og afspejle, hvilke omkostninger de enkelte kategorier af netbrugere giver anledning til
  • Opkræves efter rimelige, objektive og ikkediskriminerende kriterier for, hvilke omkostninger de enkelte kategorier af netbrugere giver anledning til
  • Tilvejebringe passende incitamenter på kort og langt sigt til at sikre et effektivt elsystem
  • Være transparente og forståelige for berørte parter.

Disse principper gælder for Energinet og ligger til grund for både aktuelle og fremtidige tarifdesignændringer.

Godkendte og gældende tarifmetoder

Producentbetaling - Gældende fra 1. januar 2023

Godkendt metodebeskrivelse for producentbetaling

Bekendtgørelsesformat af godkendt metode for producentbetaling

Høringsnotat for producentbetaling

Forsyningstilsynets godkendelse af producentbetaling

 

Energinet gør desuden opmærksom på, at følgende vilkår gælder pr. 1. maj 2024 for tilslutninger med midlertidig begrænset netadgang for produktion i TSO-nettet – se mere på Regler for nettilslutning.

Energinets plan for anvendelse af flaskehalsindtægter i 2023 - Gældende fra 1. januar 2023

Anmeldte tarifmetoder