Klik på fanerne for at læse mere om Energinets beregningsmodeller.

  • Sifre
  • Sifre
  • ADAPT
  • BID
  • FSI
  • PowerFactory
  • PowerWorld

Sifre

Sifre (SImulation of Flexible and Renewable Energy systems) er et simuleringsværktøj til spotmarkedsanalyser, udviklet af Energinet. Sifre erstatter den tidligere anvendte model, SIVAEL.

Sifre tager sit udgangspunkt i det danske el- og varmesystem og laver en simulering i timeopløsning. Modellen er udviklet med det fokus at kunne understøtte simuleringer af et stadig mere fleksibelt og integreret  energisystem.

Sifre er ikke begrænset til noget specifikt geografisk område eller energitype, dog antages et marked, der fungerer som elspotmarkedet.

Energinet anvender Sifre til analyser af det danske energisystem. For at inddrage udviklingen i Danmarks nabolande anvendes resultater fra BID-modellen i Sifres simuleringer. Sifre anvendes også i kombination med ADAPT-modellen.

Kontakt

ADAPT

ADAPT (ADAptive Planning Tool) er udviklet af Energinet og anvendes som en del af Sifre. 

Værktøjet bestemmer den optimale investering i ny infrastruktur eller teknologi, givet en række rammebetingelser og valgmuligheder.

Energinet anvender ADAPT til opstillling og analyser af scenarier for hele energisystemet, inklusiv transportsektoren, i relation til omstillingen til vedvarende energi frem mod 2050.

Analyserne belyser fremtidens energisystem samfundsøkonomisk, og identificerer effekten af ændringer i specifikke rammevilkår.

Kontakt

BID

BID (Better Investment Decisions) anvendes af Energinet til at simulere det samlede nordeuropæiske elsystem.  

Modellen har sin styrke ved simulering af blandede hydrotermiske systemer og er derfor velegnet til beregninger for Nordeuropa, der består af det nordiske vandkraftdominerede system og det kontinentale termiske system.

Modellen simulerer time for time og tager hensyn til start/stop omkostninger for termiske anlæg. Med modellen beregner man forventede priser, udveksling mellem områder, produktion per kraftværksenhed, forbrug og økonomi for producenter og konsumenter. På basis heraf kan opgøres de økonomiske effekter ved ændringer af elsystemet, f.eks. ved udbygning med nye transmissionsforbindelser.

Modellen udvikles løbende af Econ Pöyry i Oslo.

Kontakt

FSI

Modellen FSI (ForsyningsSikkerhedsIndex) er Energinets nuværende værktøj til at belyse forventede fremtidige effekttilstrækkelig­hedssituationer. Modellen er stokastisk og anvender Monte Carlo-simuleringer.  

På timebasis simulerer modellen hændelser i elsyste­met, som kan føre til mangel på effekt. For hvert år, der analyseres, laves et antal gennemregninger (typisk 300) for at repræsentere mulige kombinationer af hændelser. Modellens resultater beskriver dermed et gennemsnit på tværs af alle gennemregningerne for et enkelt år.  

FSI-modellen bygger på historiske timeserier for for­brug og fluktuerende produktion (vind og sol). Produk­tion fra termiske anlæg og import via udlandsforbin­delser er stokastiske. Det stokastiske element repræ­senteres med sandsynligheder for havari eller revision. Derfor vil termiske produktionsanlæg og udlandsfor­bindelser ikke kunne levere energi til at dække forbru­get et antal timer i hver gennemregning. Hvilke timer bestemmes tilfældigt, og i de timer, hvor store produk­tionsanlæg og/eller udlandsforbindelser falder ud, skal forbruget dækkes af den fluktuerende produktion fra vind og sol eller resterende termiske anlæg og ud­landsforbindelser.

Modellen estimerer risikoen for afbrydelser i det dan­ske system grundet effektmangel. Da modellen er på timebasis indgår variationer inden for den enkelte driftstime ikke.

Kontakt

PowerFactory

PowerFactory er et multifunktionssimuleringssoftware, der anvendes til load flow, kortslutningsberegninger, dynamiske beregninger, harmoniske studier, beregning af relæindstillinger og meget mere hos Energinet. Kort sagt bruges denne model til analyser af dynamisk stabilitet af det danske transmissionssystem.

 

Fælles for alle studierne er, at de bygger på samme overordnede netmodel, hvor der for hver type analyse lægges et ekstra niveau af detailoplysninger på den overordnede netmodel.

 

PowerFactory anvendes dermed også som stamdatabase for den elektriske modellering af det danske transmissionsnet i form af det aktuelle transmissionsnet, de igangværende anlægsprojekter og de fremtidige udbygningsstadier i transmissionsnettet. 

Kontakt

PowerWorld

PowerWorld Simulator er et grafisk simuleringsværktøj til beregning af belastningsforhold i elnet.

Energinet anvender værktøjet til udvikling af metode til flow-based kapacitetsberegning (Power Transfer Distribution Factors), konvertering af netdata og i kombination med langsigtede markedsmodeller til evaluering af nettets overføringsevne (Security Constrained Optimal Power Flow). 

PowerWorld er særlig stærk til visualisering. Det er derfor meget velegnet til præsentation og uddannelse.

Kontakt