Kabellægning Århus V

Energinet fjerner højspændingsmaster og udvider elnettet i det vestlige Århus

OBS: Den grønne omstilling går stærkt, og i forbindelse med at der skal indpasses mere vedvarende energi (VE) i transmissionsnettet, er der opstået behov for at revurdere kapaciteten i transmissionsnettet mellem Kassø og Trige. 

Energinet har derfor sat projektet omkring Aarhus i bero, indtil det er fastlagt, hvilket behov der er for at kunne opretholde forsyningssikkerheden. Læs mere i nyheden nederst på siden. 

Kassø-Trige projektet forventes at starte op igen ved årsskiftet 2023/2024.

 

Klik her for at åbne et stort kort

Energinet skal kabellægge 400 kV-luftledningerne over Årslev Engsø og to 150 kV-forgreninger til højspændingsstationerne i Viby og Hasle. Samtidig skal de to stationer forbindes med et nyt kabel, for at øge forsyningssikkerheden i Århus.

Baggrund for projektet

I 2008 besluttede et flertal i Folketinget principperne for den fremtidige udbygning af det overordnede elnet i Danmark, herunder en at en række strækninger af 400 kV-nettet med særlig miljøpåvirkning skulle kabellægges. En af de udvalgte projekter er Årslev Engsø i den vestlige del af Århus, hvor højspændingsmasterne fjernes på en 5,2 km lang strækning og erstattes med et nedgravet kabel i jorden.

Forskønnelsesprojektet Årslev Engsø blev igangsat i 2009, men blev sat i bero i 2012. I forbindelse med afskaffelse af PSO-tariffen i 2016 besluttede den daværende regering, støttet af andre partier, som en del af en større aftale af genoptage projektet.

Kabellægningen af gennemføres i forbindelse med at Energinet skal foretage gennemgribende vedligeholdelse af hele 400 kV-strækningen fra Kassø ved Åbenrå til Trige nord for Århus.

Forbindelsen mellem Kassø og Trige indeholder en række forgreninger, blandt andet til højspændingsstation Høskov i Viby og højspændingsstationen i Hasle. Begge 150 kV luftledningsforbindelser har udtjent deres levetid. I forbindelse med afskaffelsen af PSO-afgiften besluttede Folketinget også en pulje på 2,5 mia. kr. til kabellægge alle 132/150 kV-forbindelser, når de står overfor gennemgribende renovering.  Afgreningerne mod Hasle og Høskov ændres i den forbindelse fra et dobbelt luftledningssystem til et enkelt kabelsystem. Samtidig bygges en ny kabelforbindelse mellem højspændingsstationerne Høskov og Hasle for at forbedre forsyningsvejene i området.

Projektbeskrivelse

På en strækning på 5,2 km I den vestlige ende af Årslev Engsø fjernes de eksisterende 400 kV-højspændingsmaster og erstattes med et kabel nedgravet i jorden. Kablet etableres med en anden linjeføring vest for den eksisterende luftledning.

Fra den nordlige og sydlige ende af det nye kabel ved Årslev Engsø går forgreninger til henholdsvis Hasle og Høskov højspændingsstationer. Begge forbindelser erstattes med nedgravede kabler i jorden. Der etableres samtidig et nyt kabel mellem de to stationer. På station Hasle installeres samtidig en såkaldt reaktor på det eksisterende stationsareal.

Hvad betyder projektet for mig som lodsejer?

Energinet forsøger altid at vælge en linjeføring for vores projekter, der tager størst muligt hensyn til natur og miljø, bebyggelse, by- og erhvervsudvikling, anden infrastruktur med mere. Samtidig skal vi tage anlægstekniske hensyn og minimere omkostningerne for forbrugerne.

Ovenfor kan du se den linjeføring, vi har foreslået. Hvis projektet berører din ejendom, vil Energinet forsøge at lave en aftale med dig om placering af elkablet på din ejendom. Som lodsejer vil du modtage erstatning for den begrænsning, som et elkabel medfører på din jord. Desuden får du erstatning for afgrødetab, strukturskader på jorden og midlertidige ulemper i forbindelse med anlægsarbejdet.

Du vil som lodsejer blive kontaktet af vores lodsejerforhandler, som vil aftale et møde med dig. Her kan I sammen gennemgå planer på din ejendom, og lodsejerforhandleren kan få information om særlige forhold.

Har du en af de højspændingsmaster på din jord, som skal fjernes, så bliver du også kontaktet, så vi kan koordinere anlægsarbejdet, aftale adgangsveje mm.

Og du kan læse mere om, hvordan vi indgår aftaler, og hvad du kan få i erstatning her

Miljøscreening

Kabelforbindelser på 400 og 150 kV-niveau miljøvurderes ved en såkaldt miljøscreening. Når Energinet har talt med de lodsejere, vi forventer bliver berørt af linjeføringen, sender vi en såkaldt screeningsansøgning til Miljøstyrelsen, der er myndighed på miljøvurderingen. Miljøstyrelsen tager stilling til, om projektet kan have en væsentlig påvirkning af miljøet.

Hvis det vurderes, at der ikke er en væsentlig påvirkning af miljøet, træffer Miljøstyrelsen afgørelse om, at det ansøgte projekt ikke er VVM-pligtigt.

Læs mere på Miljøstyrelsens hjemmeside

Hvordan foregår arbejdet?

Inden vi kan tage de gamle højspændingsmaster og luftledninger ned, skal de nye elkabler installeres og sættes i drift. På åbne arealer og marker laver vi et arbejdsbælt, hvor maskinerne kan køre på køreplader. Der graves en rende som elkablet skal ligge i. Når det er trukket og de enkelte sektioner er forbundet reetableres dræn og området reetableres. Flere steder på ruten laves såkaldte underboringer, hvor kablet bores under et område, for f.eks. at tage hensyn til natur, veje eller lign. I byområderne kan arbejdsarealet indsnævres hvor pladsen er trang, men man vil som nabo både kunne høre og se os.

Ved kabellægningen af 150 og 400 kV-forbindelserne ved Årslev Engsø skal der etableres tre parallelle kabelrender – et til 150 kV-forbindelsen og to til 400 kV-forbindelsen, fordi kabler har væsentlig mindre overføringskapacitet og der derfor skal bruges to kabler til at transportere samme mænge strøm som i den eksisterende luftledning.

Når de nye kabler er sat i drift tager vi luftledningerne ned og fjerne højspændingsmasterne og fundamenter. I den forbindelse har vi brug for at lave arbejdsarealer til vores maskiner. Når masterne er fjerneyt reetablerer vi området.

Du kan læse mere om, hvordan vi anlægger elkabler i jorden og se en video om, hvordan arbejdet foregår her

Hvornår foregår arbejdet?

Arbejdet med at planlægge og udføre de nye kabler og nedtage de eksisterende luftledninger foretages i forskellige faser, der strækker sig over en årrække. Nedenfor kan de se vores forventede tidsplan. Der kan ske ændringer undervejs. Tidsplanen opdateres løbende her på siden.

Projektet er sat på hold, og tidsplanen er derfor ikke længere gældende. 
Tidsplanen vil blive opdateret, når projektet kører igen. 

Forventet tidsplan - OBS: Er ikke gældende 

Tidspunkt Aktivitet
Maj 2022 Informationsmøde for lodsejere
Maj-juni 2022 Opstartsmøder med lodsejere
December 2022- juli 2023 Miljøscreening af projektet
Januar-februar 2023 Opfølgende møder med lodsejere
Januar 2024- juni 2025 Arkæologiske forundersøgelser på alle 4 kabelstrækninger
   
Maj-oktober 2024

Anlægsarbejde kabelforgrening til Høskov station

August 2024-januar 2025 Anlægsarbejde nyt kabel mellem Hasle og Høskov stationer
Februar 2025- juni 2025 Anlægsarbejde kabelforgrening til Hasle station
April 2025-december 2025 Anlægsarbejde kabellægning ved Årslev Engsø
   

 

Projektinformation

Projektstatus

?

Godkendt

Region

Østjylland

Godkendende instans

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Kontakt