Hvis du har en gasledning på din ejendom

Når gasrøret er gravet ned, er der begrænsninger på brugen af jorden omkring det.

Servitutbæltet

Når du har en gasledning i din jord, er der tinglyst et servitutbælte. Servitutbæltet er et 10 m bredt bælte omkring gasrørets midte (5 meter på hver side af gasledningen). Inden for dette areal er det ikke tilladt at:

  • bearbejde jorden dybere end 60cm
  • foretage gravearbejder uden tilladelse fra Energinet
  • plante træer med dybtgående rødder uden tilladelse fra Energinet
  • foretage nogen form for bebyggelse
  • placere hegnspæle og lignende i dybde over 60 cm
  • bruge området til andet, som kan skade gasledningen.

Inden du får lagt en drænledning, fjernvarmeledning, vandledning, elledning, kloak eller lignende, skal du have lavet en aftale med Energinet. Det gælder også, inden du graver grøfter, fylder jord på, graver jord af eller anlægger nye veje. Der må foretages almindeligt landbrugsarbejde, men jorden må ikke bearbejdes dybere end 60 cm.

Som ejer, bruger eller tredjemand må du ikke grave, bore m.v. med mekaniske redskaber nærmere end 5 m fra ledningsmidten uden særlig tilladelse fra og under tilsyn af Energinet. Du får tilladelsen ved at henvende dig til Energinet.

Sikkerhedszonen

Sikkerhedszonen er et 40 m bredt bælte omkring gasrørets midte. Her må der ikke opføres bygninger, hvor der skal opholde sig mennesker, dvs. hverken boliger eller arbejdsrum som fx drivhuse og staldbygninger er tilladt.

Råstofindvinding

Hvis det er tilladt at indvinde råstof på arealer med gasrør, må der normalt ikke graves nærmere end 20 m fra gasrøret.

Høje konstruktioner (vindmøller, antenner osv.)

Af hensyn til risikoen ved lynnedslag og gensidige påvirkninger anbefaler Energinet, at høje konstruktioner placeres i en afstand fra gasrøret på mindst 2 gange konstruktionens maximale højde.
Hvis høje konstruktioner placeres tættere end den angivne afstand, vil Energinet gerne informeres for at kunne vurdere om jordingsanlægget, der skal sikre gasledningen mod elektriske påvirkninger, er tilstrækkeligt eller skal suppleres.

Vandløbsregulering

Energinet vil gerne have oplyst ændringer af vandløb over gasrøret, inden ændringerne udføres.