Når du har eller kan få et gasanlæg i dit nabolag eller på din grund

Persondatareglerne når du retter henvendelse til os på groengaslollandfalst@energinet.dk, og når du kontakter os angående et nyt gasanlæg

Her kan du læse mere om dine rettigheder, og hvordan vi behandler dine oplysninger. 

Version 1.0 februar 2021

Kontakt os

Hvem vi er, og hvordan kan du kontakte os

Energinet er en selvstændig offentlig virksomhed under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet. Energinet Gas TSO A/S er et datterselskab 100 procent ejet af Energinet.


Den dataansvarlige virksomheds identitet og kontaktoplysninger 

Navn   Energinet Gas TSO A/S 
Adresse  Tonne Kjærsvej 65, 7000 Fredericia
CVR-nr.   39 31 50 84
Tlf:   +45 70 10 22 44
E-mail:      info@energinet.dk
Web:   www.energinet.dk

Vores databeskyttelsesrådgiver:
Ved spørgsmål kan du kontakte os på ovenstående kontaktoplysninger, eller du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på e-mail: kontaktDPO@energinet.dk eller tlf.: +45 7026 2977.

Reglerne følger af lov nr. 502 af 23. maj 2018 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven) og databeskyttelsesforordningen (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF).

 

 

Formål og retsgrundlag

Hvilke kategorier af oplysninger behandler vi om dig: 

De personoplysninger der indsamles, vil afhænge af det konkrete formål, men kan bl.a. omfatte kontaktoplysninger og adkomstforhold til fast ejendom (herunder navn, adresse, matrikelnumre, telefonnumre og e-mailadresse). Der kan dog være tale om andre personoplysninger, som oplyses i korrespondancen, eksempelvis kontonumre eller cpr-nr. hvis dette er relevant for vores sagsbehandling.

Energinet og Energinet Gas TSO A/S indsamler udelukkende de personoplysninger, der er nødvendige henset til 

 • At kunne sagsbehandle din henvendelse,
 • At kunne opnå en effektiv og rationel sagsstyring,
 • At kunne holde styr på, hvilke sager Energinet og Energinet Gas TSO A/S har behandlet, herunder til brug for fremsøgning af tidligere praksis for ensartet behandling af nye sager.

 

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger følger af:

 1. Indgåelse eller opfyldelse af din kontrakt med Energinet Gas TSO A/S, herunder tinglyste servitutter på din ejendom, hvor Energinet Gas TSO A/S eller et koncernforbundet selskab er påtaleberettiget
 2. Opfyldelse af en juridisk forpligtelse, som Energinet eller Energinet Gas TSO A/S er pålagt (offentlig myndighedsudøvelse) efter lov om Energinet.

Vores behandling af personoplysninger

Overordnet indsamler og behandler vi personoplysningerne for at kunne drive, sikre, vedligeholde og udbygge infrastruktur på el- og gasområdet. 

Vi indsamler og bruger oplysninger modtaget fra dig eller din rådgiver samt via offentlige registre som f.eks. BBR, CVR-registret, SKAT, tinglysningssystemet, Mingrund.dk, Miljøportalen.dk og OIS (Offentlig Informationsserver).

Vi indsamler og behandler kun oplysningerne som led i den løbende kontakt for at kunne behandle din henvendelse eller som led i den løbende kontakt under et konkret projekt.

Vi overlader kun midlertidigt dine oplysninger til vores leverandører og rådgivere, som leverer ydelser til os og på vegne af os under vores instruktion. Derudover overlader vi evt. dine oplysninger til din bank, Tinglysningsretten, domstole, Energistyrelsen, Miljøstyrelsen og kommuner. Ovennævnte har selvfølgelig ikke ret til at anvende dine oplysninger til eget brug eller til at videregive dine oplysninger til andre uden vores eller dit samtykke - dine data vil ligeledes blive udleveret i forbindelse med en evt. myndighedsbehandling, anlægs- og driftsopgaver, aktindsigt mv.

Dine oplysninger behandles kun i lande definerede som sikre af EU, dvs. oplysningerne overføres ikke til nogen ikke-sikre lande uden for EU.

Vi behandler kun dine oplysninger, så længe som det er nødvendigt for at opfylde ovenstående formål. Vi er dog som offentlig myndighed underlagt reglerne om offentlig forvaltning, herunder arkiveringspligt, hvorfor relevante oplysninger vil blive arkiveret af os og sidenhen videregivet til Statens Arkiver.
 

Sletning

Vi sletter løbende oplysninger i forbindelse med projektafslutning. Derudover sletter vi oplysningerne om dig, når de ikke længere er nødvendig, og vi ikke længere har pligt til at opbevare oplysningerne i medfør af f.eks. bogføringslov, arkivlov, forvaltningslov, offentlighedslov m.fl.

Dine retigheder

Når vi behandler oplysninger om dig, har du vise rettigheder. Nedenfor er beskrevet, hvilke rettigheder du har, og hvordan du gør brug af dem. 

Du har følgende rettigheder: 

 • Ret til at få indsigt i hvilke oplysninger vi behandler om dig og hvorfor (svarende til det du har kunnet læse ovenfor) samt en kopi af oplysningerne. 

 • Ret til at få fejlagtige oplysninger rettet hos os.

 • Ret til at få oplysninger slettet.
  Ved ønske om at benytte denne ret, begrund da uddybende baggrunden for anmodningen. Bemærk, at du kan få et afslag, da vi er forpligtet til at gemme oplysningerne jf. ovenfor om arkivering hos Statens Arkiver, hvorfor vi som udgangspunkt ikke må slette dine oplysninger. 

 • Ret til at få begrænset behandlingen af dine oplysninger.
  Ved ønske om at benytte denne ret, begrund da uddybende baggrunden for anmodningen. Bemærk, at du kan få et afslag, da vi er forpligtet til at behandle oplysninger, jf. ovenfor, hvorfor vi som udgangspunkt ikke kan begrænse behandlingen af dine oplysninger. 

 • Ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine oplysninger.
  Ved ønske om at benytte denne ret, begrund da uddybende baggrunden for anmodningen. Bemærk denne ret gælder kun, hvis din særlige situation tilsiger, at vores behandling ikke er proportional med de legitime samfundsinteresser, vi søger at opfylde i medfør af vores rolle som selvstændig offentlig virksomhed. Indsigelser kan derfor kun efterkommes på områder, hvor vi behandler oplysninger uden dit samtykke eller direkte uden lovhjemmel.

 • Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger og ret til at anmode om, at personoplysningerne overføres til en anden dataansvarlig.

Klage til Datatilsynet:
Ud over ovenstående rettigheder har du altid ret til at klage over vores behandling af personoplysninger til datatilsynet (www.datatilsynet.dk):
Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby