Privatlivspolitik for film og billeder

I denne privatlivspolitik beskriver vi vores behandling af dine oplysninger i form af billeder og film.

Som dataansvarlig virksomhed ligger databeskyttelse Energinet meget på sinde. Vi værner om de personoplysninger, som vi håndterer, og vi sikrer os, at vi lever op til databeskyttelseslovgivningen.

Vi giver de personer, som vi behandler oplysninger om (”de registrerede”), informationer om vores databehandlinger og om de rettigheder, som man har som registreret person.

Kontakt os

Hvem er vi?

Energinet er en selvstændig offentlig virksomhed under Klima-, Energi-, og Forsyningsministeriet. Vi har til opgave at eje, drive og udvikle det overordnede el- og gasnet i Danmark for at indpasse mere vedvarende energi, opretholde forsyningssikkerheden og sikre lige markedsadgang til el- og gasnettet.

Den dataansvarlige virksomheds identitet og kontaktoplysninger

Du kan kontakte Energinet via nedenstående kontaktoplysninger. Kontaktoplysningerne gælder for alle selskaber i Energinet-koncernen. Det af Energinets datterselskaber, som du arbejder for, eller som du har den primære kontakt med, er dataansvarlig for behandling af de personoplysninger, som vi behandler om dig.

Energinet, CVR. nr.: 28 98 06 71

Tlf.:                    +45 70 10 22 44
E-mail:               info@energinet.dk
Adresse:            Tonne Kjærsvej 65, 7000 Fredericia

                   

Kontakt vedrørende databeskyttelse

Hvis du har spørgsmål om vores behandling af dine oplysninger, er du velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver (DPO) via følgende oplysninger:

 • E-mail: Skriv til: kontaktDPO@energinet.dk
  Husk, at almindelig e-mail ikke er en sikker kommunikation. Skriv ikke noget i din e-mail, som er privat eller følsomt, eller som du i øvrigt synes skal beskyttes.
 • Tlf.: +45 70 26 29 77
 • Via brev: Skriv til postadressen nævnt ovenfor, att. DPO

Vores behandling og anvendelse af dine oplysninger

Vi indsamler personoplysninger om dig

Energinet behandler følgende kategorier af personoplysninger:

 • Almindelige personoplysninger i form af billeder og film

Vi bestræber os på at sikre, at alle personoplysninger, vi behandler, er korrekte og opdaterede.

Videregivelse af oplysninger

Energinet kan benytte billeder og film i forbindelse med rekruttering, samarbejde med journalistiske medier, uddannelsessteder, samarbejdspartnere og på sociale medier.

Dine personoplysninger vil kunne blive genstand for en aktindsigt efter forvaltningslovens regler.

Formål og retsgrundlag

Formål

Energinet behandler dine personoplysninger til opfyldelse af følgende formål:

 • Til opbevaring samt offenliggørelse af billeder og film på sociale medier
 • Til opbevaring samt offentliggørelse af billeder og film på Energinets Intranet (InSite)
 • Til opbevaring samt offentliggørelse af billeder og film til branding af Energinet

Energinet anvender de/den optagede billeder og film i elektroniske og trykte medier og i andre produktioner, hvor Energinets er medproducent. Derudover kan billederne/filmen blive anvendt af andre medier i forbindelse med omtale af Energinet. I så fald skal de pågældene medier selv opfylde reglerne om brug af personoplysninger.

Retsgrundlag

Energinet behandler udelukkende dine personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt i forbindelse med dit forhold til os, eller hvor det er nødvendigt i henhold til gældende ret.

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger:

 • Retsgrundlaget er databeskyttelsesloven § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra e), når behandling af billeder og film anses som værende en nødvendig udførelse af en opgave i samfundets interesse, eller som henrører offentlig myndighedsudøvelse, som Energinet har fået pålagt.
 • Retsgrundlaget er databeskyttelsesloven § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra a), når behandling ikke er omfattet af litra e), og der i forbindelse med optagelse af film/billeder er underskrevet en samtykkeerklæring.

Sletning

En gang om året tager Energinet stilling til billeder og film, der er mere end fem år gamle, for at vurdere, om de fortsat er relevante. Vurderes billederne/filmene ikke relevante, slettes de.

Dine rettigheder

Du har efter lovgivningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af personoplysninger om dig. Du kan gøre brug af dine persondatarettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst i denne privatlivspolitik.

Når du har anmodet om at få adgang til de personoplysninger, vi har registreret om dig, undersøger vi, om det er muligt at imødekomme dit ønske. Vi giver dig svar på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter, at vi har modtaget din henvendelse.

Dine rettigheder:

 • Ret til indsigt

  Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig

 • Ret til berigtigelse
  Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvad der skal rettes til.
 • Ret til sletning eller ”retten til at blive glemt”
  Vi sletter persondata, når det ikke længere er nødvendigt at opbevare dem. I særlige tilfælde har du ret til at få specifikke oplysninger om dig slettet, inden tidspunktet for vores almindelige sletning indtræffer. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet.
 • Ret til begrænsning af behandling

  Hvis du ikke er enig i de oplysninger, som vi har registreret eller på anden vis behandler, kan du anmode os om at begrænse behandlingen af oplysningerne, indtil vi har haft mulighed for at fastslå, om oplysningerne er korrekte. Du kan også anmode om begrænsning i stedet for sletning, hvis du mener vores behandling af oplysningerne er ulovlig, eller hvis du mener, at vi ikke længere har brug for oplysningerne, eller hvis du mener, at dine legitime interesser går forud for Energinets legitime interesser som dataansvarlig.

 • Ret til dataportabilitet

  Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger og ret til at anmode om, at personoplysningerne overføres fra én dataansvarlig til en anden.

 • Ret til indsigelse
  Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af oplysninger om dig. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af oplysningerne.
 • Ret til at klage

Du kan klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, dine personlige oplysninger er blevet behandlet på eller er utilfreds med et svar, du har fået fra Energinet. Datatilsynet vil derefter undersøge sagen og træffer en afgørelse. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.