forsyningssikkerhedsredegrelse 2020 pix
Graf fra forsyningssikkerhedsredegørelsen. Danskernes forsyningssikkerhed har i en lang årrække været høj og antallet af afbrudsminutter ligget statbilt lavt. Den stiplede linje indikere, at der blev skiftet opgørelsesmetode.

Danskerne havde i 2019 strøm i stikkontakterne i 99,996 procent af tiden

Danskerne havde både høj elforsyningssikkerhed og en historisk høj andel grøn strøm i kontakten i 2019. I gennemsnit var vi uden strøm i 20 minutter, mens vi nåede op på 50 procent vind og sol i elproduktionen. Omstillingen til grøn energi giver en række nye opgaver, der skal løses, for at vi kan opretholde en forsyningssikkerhed i den internationale top. Energinet sender nu den årlige redegørelse for forsyningssikkerhed i høring.

2019 føjer sig til det foregående tiår, hvor danskerne havde elforsyning i den absolutte verdenstop. Sidste år havde danskerne i gennemsnit strøm i stikkontakterne i 99,996 procent af tiden. Det svarer til at en gennemsnitlig forbruger var uden strøm i 20 minutter. 
 
- I den seneste tiårs periode har vi taget enorme skridt i den grønne omstilling, og fx gået fra at vind og sol udgjorde under 20 procent af produktionen herhjemme til at det i dag er over 50 procent. Samtidig har vi stadig meget høj forsyningssikkerhed. En fortsat høj forsyningssikkerhed kommer ikke af sig selv, og vi har derfor stor opmærksomhed på udfordringerne med et aldrende elnet og en stigende risiko for manglende effekttilstrækkelighed, siger Søren Dupont Kristensen, administrerende direktør i Energinet Elsystemansvar.
 
Sendt i høring
Energinets årlige Redegørelse for Elforsyningssikkerhed bliver nu sendt i høring, inden Energinet jævnfør elforsyningsloven skal sende en endelig anbefaling for fremtidens niveau for elforsyningssikkerhed til klima-, energi- og forsyningsministeren.
 
Energinet lægger ligesom i 2019-redegørelsen op til, at danskernes elforsyningssikkerhed i 2030 skal være 99,993 procent svarende til et planlægningsmål på 35 minutters afbrud årligt for en gennemsnitsforbruger.

Elsystemet er i de her år under store, hastige forandringer. Målet om mindst 50 procent vind i elsystemet i 2020 ventes indfriet, men allerede i 2030 skal hele elsystemet være 100 procent grønt, og Danmark skal have reduceret sin CO2-udledning med 70 procent – der skal ske en omfattende sektorkobling, så grøn strøm fx erstatter benzin og diesel i transportsektoren, elektriske varmepumper erstatter oliefyr og gaskedler i både private hjem og fjernvarmeselskaber mv.

Vind og sol langt fra forbrugerne
Strømmen kommer i mindre og mindre grad fra kraftværker nær de store byer og mange elforbrugere. Den bliver i stedet i stigende grad lavet af vindmøller langt ude på havet eller af landmøller og solcelleanlæg i tyndt befolkede egne. Her er forbruget ofte lille og elnettet ikke dimensioneret til stor produktion. Ikke nok med at strømmen skal komme fra nye energikilder, som producerer som vinden blæser og solen skinner, der skal også transporteres større mængder strøm over længere afstande.
 
- Om bare ti år skal vi have et 100 procent grønt elsystem med vind og sol som storleverandører. Også der er det vores indstilling, at danskerne skal have en af verdens allerhøjeste elforsyningssikkerheder. For at forblive på det niveau har Energinet meget stor fokus på de udfordringer, der tegner sig i horisonten. Det er vores vurdering, at forsyningssikkerheden om ti år godt kan være en lille anelse lavere end i dag, uden at danskerne vil opleve en væsentlig forringelse. Det kan ellers blive uforholdsmæssigt dyrt at sigte på at opretholde det niveau, vi har set i de seneste år frem mod 2030, siger Søren Dupont Kristensen.

Udfordringer
Redegørelsen peger på, at en række faktorer i 2030 ventes af udfordre forsyningssikkerheden mere end i dag. Bl.a.:  

• Færre traditionelle kraftværker og et stigende elforbrug udfordrer effekttilstrækkeligheden. 
• Stigende risiko for mangel på effekt i vores nabolande og derfor risiko for mindre importmuligheder af strøm i særlige situationer. 
• Store dele er det nuværende elnet er 50-60 år gammelt og står på papiret overfor udskiftninger og renoveringer Der er stort behov for reinvestering i det nuværende elnet for at undgå fejl og nedbrud. 

Energinet vurderer, at den øgede risiko skal imødegås med bl.a.: 
• Yderligere udvikling af elmarkederne, så det bliver muligt og attraktivt for flere aktører at reagere effektivt på ændrede elpriser og herunder et mere fleksibelt elforbrug. 
• Reinvesteringer i forbindelser til vores nabolande, så Danmark stadig kan få gavn af et europæisk marked, hvor mere strøm handles over grænserne. 
• Fortsat fokus på reinvestering i det nuværende elnet. 

KONTAKT

FAKTA

En væsentlig årsag til Danmarks høje elforsyningssikkerhed er en betydelig kabellægning af eldistributionsnettene. De udgør 95 procent af det samlede danske elnet, og kabler i jorden påvirkes i langt mindre grad af vind og vejr, fx storme. 

Antallet af afbrud i det overordnede transmissionsnet er - bortset fra særlige situationer med helt ekstraordinære situationer, fx meget kraftige storme - ekstremt lavt. I 2019 var der kun 13 afbrudssekunder relateret til eltransmissionsnettet.
 
Energinets vurdering er, at 35 gennemsnitlige afbrudsminutter i 2030 kan henføres til
-Manglede effekttilstrækkelighed: 5 minutter
-Manglende nettilstrækkelighed på transmissionsniveau: 1 minut
-Manglende robusthed i elsystemet på transmissionsniveau: 1 minut

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.