Feltundersøgelser til Energiø Nordsøen går nu i gang

Som en del af forberedelserne til Energiø Nordsøen foretager Energinet miljøundersøgelser i Jylland. Breve er sendt til lodsejere i området.

Energiø Nordsøen er nu så langt, at Energinet inden længe går i gang med feltundersøgelser af plante- og dyrelivet i vandhuller, søer, åer, moser, enge, levende hegn, bevoksninger mv. Breve er derfor sendt ud for at fortælle lodsejere, at deres ejendom ligger indenfor undersøgelsesområdet, og at de i løbet af forår og sommer 2023 kan få besøg af biologer, som skal registrere naturtilstanden på udvalgte matrikler.

Lodsejerne bor nemlig i et område, hvor der muligvis skal etableres jordkabler og anlæg. 

Hensyn til natur og mennesker
Feltundersøgelserne laves for at tage størst muligt hensyn til natur, miljø og omkringboende, og kortlægningen vil også være en vigtig del af miljøgodkendelsen til de anlæg, som skal bygges på land i forbindelse med Energiø Nordsøen.

I første omgang undersøger Energinet et større område, end der i sidste ende vil være brug for, og den endelige placering af anlæg og kabler bliver fastlagt senere.

Feltundersøgelserne vil foregå i perioden fra 6. marts til medio september 2023.

Grøn strøm fra Nordsøen
Energiø Nordsøen kommer til at være opsamlingssted for strøm fra de omkringliggende havvindmøller, som kan bruges i Danmark, eksporteres til udlandet og anvendes til PtX og anden innovation.

Energiø Nordsøen kommer til at ligge 100 km ud for Thorsminde og forbindes med søkabler til Jyllands vestkyst. I Jylland vil de nye anlæg komme til at bestå af nedgravede kabler fra Gammelgab i Varde Kommune og frem til det eksisterende 400 kV-net ved Revsing i Vejen Kommune, hvor strømmen kobles til det jyske højspændingsnet med et omformeranlæg. 

Kommer vi forbi din ejendom?
På kortet herunder kan du se, om din ejendom er en del af undersøgelsesområdet.

Klik for at åbne et stort kort 

Kontakt os
Berørte lodsejere har modtaget brev fra Energinet med mere information om feltundersøgelserne. Har du som lodsejer mod forventning ikke modtaget et brev - eller har du spørgsmål til feltundersøgelserne, er du velkommen til at kontakte os (kontakt til højre).

kontakt

Se også: Miljøvurdering af plan for program Energiø Nordsøen (SMV)

På et online møde den 6. september 2022 fortalte Energistyrelsen og Energinet om den planlagte miljøvurdering af plan for program Energiø Nordsøen og høringsmuligheder senere i processen - både for hav- og landanlæg. 

Se onlinemødet og læs mere på Energistyrelsen (ENS.dk)