Regler for systemdrift

Her finder du regler og krav til systemdrift, f.eks. telegraferne, forbrugsaflastning og Mvar. Forskrifter er angivet i numerisk rækkefølge, og andet materiale finder du efter forskrifterne længere nede på siden.

Tekniske forskrifter for systemdrift

Tekniske forskrifter vedrørende systemdrift er angivet i numerisk rækkefølge i oversigten herunder. Klik på plusset ved de enkelte forskrifter for at læse mere.

Teknisk forskrift 2.1.2 Automatisk og manuel forbrugsaflastning

Forskriften fastlægger krav til alle netvirksomheder i Danmark om at kunne gennemføre automatisk og manuel aflastning af elforbrug med henblik på at sikre den overordnede forsyningssikkerhed inden for det kollektive elforsyningsnet i særligt anstrengte forsyningssituationer.

Nr. Titel Gældende fra
2.1.2 Automatisk og manuel elforbrugsaflastning                          01.10.2021

Teknisk forskrift 2.1.3 Krav for udveksling af reaktiv effekt (MVAr) i skillefladen mellem transmissions- og distributionssystemer

Forskriften beskriver grænser for udveksling af reaktiv effekt i skillefladen mellem transmissions- og distributionsnettene. Den er gældende for Energinet og transmissionstilsluttede netvirksomheder.

Nr. Titel Gældende udgave Gældende fra
2.1.3 Teknisk forskrift 2.1.3 Krav for udveksling af reaktiv effekt i skillefladen mellem transmissions- og distributionssystemerne Revision 2 01.02.2019

Teknisk forskrift 5.1.2 Definition af anlægsstatus for termiske kraftværker tilsluttet transmissionsnettet

Denne forskrift specificerer, hvordan status på termiske kraftværker defineres. Yderligere er specificeret krav til driftsstatus, samt adgangsforhold til det kollektive elforsyningsnet, afhængigt af anlægsstatus.

Nr. Titel Gældende udgave Gældende fra
5.1.2 Defintion af anlægsstatus for termiske kraftværker Revision 0 25.03.2015

Teknisk forskrift 5.3.4.1 Nettelegrafen

Denne forskrift beskriver procedurer og forholdsordrer ved anvendelse af Nettelegrafen som kommunikationsmiddel mellem systemansvarligt kontrolrum og netselskabers kontrolrum.

Nr. Titel Gældende udgave Gældende fra
5.3.4.1 Nettelegrafen Revision 1 01.11.2016

Teknisk forskrift 5.3.4.2 Produktionstelegrafen

Denne forskrift beskriver procedurer og forholdsordrer ved anvendelse af Produktionstelegrafen som kommunikationsmiddel mellem systemansvarligt kontrolrum og produktionsbalanceansvarlige kontrolrum samt kontrolrum for produktionsanlæg, der er tilsluttet transmissionsnettet.

Nr. Titel Gældende udgave Gældende fra
5.3.4.2 Produktionstelegrafen Version 1 15.04.2008

Teknisk forskrift 5.4.1 Revisionsplanlægning

Denne forskrift beskriver systemdriftsaktørernes opgaver i forbindelse med planlægning af revisioner i transmissionsnettet og på produktionsanlæg over 25 MW. Forskriften beskriver tidsfrister for indmelding af afbrydelsesønsker, ligesom forhold ved bortfald af godkendte revisioner beskrives.

Nr. Titel Gældende udgave Gældende fra
5.4.1 Revisionsplanlægning Version 2 15.05.2020
5.4.1  Vejledning til Teknisk forskrift 5.4.1 Revisionsplanlægning Version 1 15.05.2020
5.4.1 Planlægningskriterier for revisionsplanlægning Version 1 19.09.2008

Teknisk forskrift 5.8.1 Måledata til systemdriftsformål

Denne forskrift specificerer landsdækkende krav til måledata til systemdriftsformål, inklusive krav til dataudveksling og dataopbevaring.

Nr. Titel Gældende udgave Gældende fra
5.8.1 Måledata til systemdriftsformål Revision 3 28.06.2011

Teknisk forskrift 5.9.1 Systemtjenester

Denne forskrift specificerer de systemtjenester (vederlagsfri), som produktionsanlæg skal levere som en betingelse for tilslutning til nettet. Formålet er at sikre den tekniske kvalitet og balance i det kollektive elforsyningsnet.

Nr. Titel Gældende udgave Gældende fra
5.9.1 Systemtjenester Revision 1.1 06.07.2012

Fastsatte pu-værdier i transmissionsnettet

Kontakt

Kontakt - produktionstelegraf og nettelegraf

Andre krav og regler for systemdrift

Andre krav og regler for systemdrift, som ikke er fastsat i de tekniske forskrifter

Kortslutningsberegninger - metode, jordingspraksis og forudsætninger

Find de senest opdaterede forudsætninger og andre relevante oplysninger på vores side Kortslutningskatalog.

Notat om elsystemets kontrolstruktur

Dette notats formål er at beskrive kommunikationsvejene og ansvarsfordelingen mellem netselskaberne og den systemansvarlige virksomhed i forbindelse med kontrolrummenes samarbejde ved gennemførelsen af systemdriften.

 

Nr. Titel Gældende udgave Gældende fra
Kontrolstruktur for det kollektive elforsyningsnet 4. udgave 17.08.2020

Forskrift om administrative procedurer for driftsmæssig håndtering af elproduktionsanlæg

Denne forskrift indeholder de administrative regler for den systemansvarlige virksomheds håndtering af produktionsanlæg tilsluttet transmissionsnettet i forbindelse med sikring af forsyningssikkerheden i Danmark. Forskriften beskriver de krav og processer, som er gældende i forbindelse med håndteringen.

Nr. Titel Gældende udgave Gældende fra
Forskrift om administrative procedurer for driftsmæssig håndtering af elproduktionsanlæg 08.09.2015

Kontakt

Kontakt - kortslutningsberegninger

Krav og regler for systemdrift i henhold til EU's system operation guideline (SO GL)

SO GL: Fælles netmodeller - Common grid model methodology (CGMM) under SO GL, art. 67(1) og 70(1)


Titel Godkendt
Fælles netmodeller (CGMM) SO GL 21. september 2018

SO GL: FCR - Frequency containment reserve (FCR), art. 153, 153(2), 154(2) og 163(2)


Regler for FCR-dimensionering i det nordiske synkronområde, SO GL art. 153

Titel Godkendt
SO TF - ERRF - Position Paper - FCR dimensioning art 153 - Approval 13. marts 2019

Regler for FCR-dimensionering i det kontinentaleuropæiske synkronområde, SO GL art. 153(2)

Titel Godkendt
FCR dimensioning in accordance with article 153 2 godkendt 02042019 2. april 2019

Yderligere FCR-egenskaber i det nordiske synkronområde, SO GL art. 154(2)

Titel Godkendt
SO TF ERRF Position Paper FCR additional properties art 1542 Approval 13. marts 2019

Grænser for FCR-udveksling mellem TSO'er i det nordiske synkronområde, SO GL art. 163(2)

Titel Godkendt
SO TF ERRF Position Paper FCR exchange limits art 1632 Approval 13. marts 2019

SO GL: FRR - Grænser for omfang af udveksling af FRR mellem synkronområder, art. 176(1), og deling af FRR, art. 177(1)

KORRR: Dataudveksling


Titel Godkendt
KORRR bilag 1 ændret anmeldelse godkendt 18. januar 2019

SO GL: LFC-kontrolblokke - Fastlæggelse af LFC-kontrolblokke for de synkrone områder CE og Norden, art. 141(2)


LFC-blocks within the continental Europe (CE) synchronous area

Titel Godkendt
LFC block Continental Europe main document SO GL

14. september 2018

LFC block Continental Europe explanatory document SO GL 14. september 2018

 

LFC-blocks within the Nordic synchronous area

Titel Godkendt
LFC block Nordicmain document SO GL 7. september 2018
LFC block Nordic explanatory document SO GL 7. september 2018

SO GL: RR - Grænser for omfang af udveksling af RR mellem synkronområder, art. 178(1), og grænser for omfang af deling, art. 179(1)

Kontakt

På vej

Nye regler og krav på vej

Få et overblik over de krav, vilkår, metoder og betingelser (nationale gennemførelsesforanstaltninger), der er anmeldt til Forsyningstilsynet, men endnu ikke godkendt.

Klik her for at se oversigten.