Q&A om aFRR EAM (PICASSO)

På denne side kan du finde svar på en række spørgsmål om aFRR EAM (PICASSO).

Kan du ikke finde svar på dit spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte electricitymarket@energinet.dk.

Bemærk at siden løbende opdateres. 

Hvornår idriftsættes aFRR EAM (PICASSO) i Danmark?

Energinet tilkobler sig efter planen det fælles europæiske aFRR EAM (PICASSO) d. 1. oktober 2024.

Go-live er sat til d. 1/10 2024. Er denne dato fast?

Ja. Energinet har fået et timeslot i køen af TSO'er, som efter planen skal tilslutte sig i sommeren 2024.

Skal man deltage i aFRR kapacitetsmarkedet for at kunne deltage på PICASSO?

Nej. PICASSO er et energiaktiveringsmarked og et frivilligt marked, som det også kendes fra mFRR energiaktiveringsmarkedet.

Omvendt er der dog en forpligtigelse til at deltage på PICASSO, hvis man ønsker at deltage i aFRR kapacitetsmarkedet.

Forventer Energinet større eller mindre aktiverede volumener aFRR, når vi tilslutter os PICASSO?

Energinet forventer en større brug af aFRR ressourcer.

Dette skyldes, at aFRR i dag begrænser sig til den indkøbte volumen i kapacitetsmarkedet. I fremtiden vil alle TSO'er aktivere aFRR for at forsøge at udregulere ubalancen, dvs. at brugen af aFRR bliver baseret på ubalancen i MW og dermed kan overstige eks. de nuværende 100 MW i DK1. ydermere kan danske bud bruges til at udregulere ubalancer hos andre TSO'er ,hvis buddene er billigst.

Skal man tilsluttes en fælles europæisk platform for at kunne indsende bud?

Nej. Buddene indsendes til Energinet via ECP. Det er herefter Energinets opgave at sende alle danske bud til PICASSO algoritmen.

Må et aFRR bud godt være fordelt på flere anlæg?

Energinet stiller ikke krav til, om et bud kommer fra ét eller flere anlæg. Der stilles dog krav til responshastigheden på realtids signalet sendt fra den balanceansvarlige til Energinet på 1,2 sek. – dvs. at BRP'ens bagvedliggende integration skal kunne håndtere at indsamle og opsummere dette inden for den forventede svartid.

Hvor små bud må man indsende?

Minimumsbudstørrelsen er 1 MW (aktiveringen kan dog godt være en delmængde af dette, da alle aFRR bud er fuldt delelige).

Hvad sker der, hvis man har solgt aFRR reserver i kapacitetsmarkedet, og de bliver filtreret fra?

Aktøren er forpligtiget til at indsende energibud svarende til mængden af vunden kapacitet fordelt på budområder (DK1 og DK2). Såfremt Energinet filtrerer energibuddene fra i driften (eksempelvis som følge af interne flaskehalse), anses aktøren stadig for at have levet op til sin forpligtigelse, da buddenes opløsning er lig budzonen. Energinet vurderer løbende, om der er behov for at indkøbe yderligere produkter til eksempelvis at sikre sig mod problemer i driftsøjeblikket som følge af interne flaskehalse.

Kan vi forvente, at reguleringerne bliver kortere, altså hyppige skift fra op til nedregulering?

Energinets forventning er, at med overgangen til mFRR EAM, hvor hovedparten af mFRR aktiveringen skal køre i kvarters vinduer (15 min MTU), så vil der være en mere klar retning for aFRR aktiveringen, end vi ser i dag, da den mellemliggende periode i større udstrækning skal balanceres via aFRR. Erfaringer fra TSO, som allerede er tilsluttet PICASSO viser, at driftsmønsteret ikke ændres nævneværdigt som følge af tilslutning til den fælles platform.

Kan vi risikere at blive aktiveret pga. behov i andre lande?

Ja, der er mulighed for at levere energi som følge af en ubalance uden for Danmark. Der er således potentiale til at sælge sin aFRR energi på et større marked end det danske alene.

Hvad skal vi gøre, hvis kommunikationen med Energinet forsvinder?

Det påhviler til enhver tid aktøren at levere energi i henhold til vundne bud. Såfremt aktøren mister forbindelsen til Energinet, påhviler det BRPen at kontakte Energinet for at give Energinet besked. Såfremt problemet er hos Energinets, sanktioneres aktøren selvfølgelig ikke (afregning kan afvige fra normal procedure som følge af mangel på data. Den enkelte sag løses i samarbejde med aktøren som i dag).

I forhold til driften træffer Energinets kontrolcenter en vurdering af, hvad aktøren skal gøre (rampe mod 0 eller fortsætte på et givent niveau), aktøren bør fortsætte sit driftsmønster, indtil problemet er identificeret, og man har været i kontakt med Energinets kontrolcenter.

Er det muligt at benytte ReserveBid_MarketDocument version 7.4.1 ligesom i mFRR EAM?

Pr. 8/3 2024 er det blevet muligt at benytte version 7.4.1.

I mFRR EAM bruger man felterne mktPSRType.psrType og Note på budtidsserierne.

Disse felter benyttes ikke i aFRR EAM, og derfor er de ikke medtaget i implementation guiden. De er Optional i skemaet og kan helt undlades ved indsendelse af buddokumenter i aFRR EAM.

Hvad er formålet med "Status"-feltet på buddene i buddokumentet?

Feltet "Status" kan have værdierne "Available" og "Unavailable", hvilket angiver et buds tilgængelighed.

Man kan med dette felt ændre et bud til at være utilgængeligt (og dermed ikke blive taget i betragtning til aktivering) uden at buddet bliver annulleret og fjernet.

 

Skal buddet annulleres og trækkes helt ud af budpuljen på PICASSO platformen, skal man i stedet man sætte buddets quantity = 0.

 

En BRP kan ændre buddets tilgængelighed efter ønske helt op til GCT (Gate Closure Time, 25 min. før leveringstidspunktet).

Skal ”Activation” signalet være et signal, der svarer til EXPV i det nuværende LFC setup? Er ”Activation” det forventede kontinuerte effektrespons, som aktøren forventer at aktivere med og som dermed kommer til at indgå i ubalanceopgørelse og aFRR aktiveringsbetaling (PICASSO prisen på 4 sekund niveau)?

Activation signalet med det nye aFRR EAM, som er Setpoint baseret (i modsætning til EXPV som er rampebaseret) er aktørens indikationssignal om, hvor aktiveringen i porteføljen er i forhold til Setpoint/bestilling (Signal 1), som I har modtaget fra Energinet. Activation signalet er på den måde også en indikator for FAT 5 overholdelse. Afregningen af aFRR aktivering sker på baggrund af den faktiske aFRR leverance (online målingen sendt til Energinet af aktøren), dog maksimalt den bestilte mængde (setpunktet fremsendt af energinet).

Har Energinet et ønske om et absolut signal fra aktøren, der beskriver porteføljens aktuelle netto-produktion inkl. aFRR aktiveringen?

Energinet har mulighed for at stykke en estimeret netto-produktion sammen af andre datakilder sendt til Energinet. Vurderingen fra gruppen, som skal foretage kontroller, er dog, at der i visse situationer er usikkerhed om disse summerede tal, og at aktøren derfor sandsynligvis må forvente forespørgsler i forbindelse med evt. kontroller. Energinet vil derfor ved PICASSO go-live give aktøren valget mellem 1) at implementere et netto-produktions signal til brug ved kontrol (for derigennem at mindske dokumentationskravet ved senere kontrol af aFRR leverancer) eller 2) ikke udveksle et netto-produktions signal med den konsekvens, at kravet til dokumentation ved kontrol stiger.

Det er Energinets forventning at netto-produktions signalet på sigt bliver obligatorisk for alle aktører.

Hvilke regler gælder for levering, hvis man deltager med et batteri?

På nuværende tidspunkt er reglerne for deltagelse på PICASSO ens, uanset om man deltager med et batteri eller en anden type anlæg.

Energinet arbejder sammen med de andre nordiske TSOer på standardiserede krav (og undtagelser) for batterier, som ønsker at deltage i de energitunge systemydelser (aFRR og mFRR). Dette arbejde trækker lidt ud, og derfor er der på nuværende tidspunkt ikke undtagelser for batterier (byder man ind, skal man kunne levere i hele perioden).

Dvs. at byder man 1 MW ind i 5 fortløbende timer (20 kvarter) i PICASSO, så skal man forvente at have brug for et 5 MWh batteri.

Er det muligt at lave et watch dog-signal, så begge parter kan se, hvorvidt forbindelse er kørende?

Energinet sætter et watch dog-signal op, så man som aktør kan overvåge forbindelsen, mens Energinets Kontrolcenter modtager en alarm, hvis forbindelse er nede.

Det vil komme til at foregå på den måde, at Energinet sender et analogt signal, som hele tiden tæller op. Aktøren skal returnere signalet til Energinet. Hvis der er mere end 180 sekunders forskel på de to signaler, genereres en alarm til Energinets Kontrolcenter. Alarmen kan også sendes til aktøren via IEC104 eller TASE2 forbindelsen.

Hvilke data baserer afregningen sig på?

Energinet diskuterer på nuværende tidspunkt den tekniske løsning, da denne kommer til at få betydning for det setup, der skal implementeres hos aktørerne.

Hvilke protokoller accepteres til kommunikation af aFRR setpunkts signal?

Energinet accepterer IEC104 og TASE2 til kommunikationen. 

Hvilke prisdata kan anvendes til udarbejdelse af Business cases?

Energinet kan ikke rådgive om priser, men vil gerne bidrage med data til udarbejdelse af Business Cases. Som aktør skal man dog være opmærksom på, at tidligere priser ikke nødvendigvis kan give en indikation om de fremtidige priser, og derfor er det aktørens ansvar, hvordan prisdata fra tidligere perioder anvendes.

Konkret kan de faktiske cross-border marginalpriser for PICASSO findes her: https://www.transnetbw.de/en/energy-market/ancillary-services/picasso

TTG (TenneT, tysk TSO lige på den anden side af grænsen) kan bruges som rettesnor for priserne i PICASSO, men igen skal det understreges, at de tidligere priser ikke nødvendigvis kan bruges til at ”forudsige” de fremtidige priser.

Hvordan afregnes aFRR EAM (PICASSO)?

aFRR EAM afregnes til marginalprisen, sat af PICASSO hvert 4. sekund.

Aktøren får aFRR betaling for den leverede energi bestemt på baggrund af den onlinemåling, som løbende i realtid sendes retur til Energinet. Dog kan aktøren maksimalt modtage aFRR betaling for en energimængde svarende til den af Energinet bestilte. Leverer aktøren mere energi end den af Energinet bestilte, afregnes denne energimængde til ubalanceprisen. Det betyder, at aktøren kun kan have en positiv ubalance og dermed ikke straffes økonomisk for en underleverance i eksempelvis indrampningen af sit anlæg. Omvendt afregnes hele udrampningen af anlægget til ubalanceprisen.

Energinet forventer, at aktøren så præcist som muligt søger at levere i henhold til retningslinjerne for aFRR produktet. Der foretages således fortsat løbende kontrol med leverancerne, og en manglende økonomisk sanktion i afregningen er ikke det samme som en accept for manglende eller mangelfuld leverance.

Support

Få hjælp til specifikke udfordringer vedr. idriftsættelsen af aFRR EAM (PICASSO) i 2024 på det ugentligt supportmøde.

Supportmødet afholdes hver onsdag 10:30-11:00.

Deltag i mødet (Teams) her.

Møde ID: 382 518 727 204 - adgangskode: RUupQe

Supporten ydes individuelt, hvorfor I bedes vente i lobbyen, til det bliver jeres tur. Bemærk, at ventetid kan forekomme.

Spørgsmål af almen relevans publiceres efterfølgende under Q&A.

I er også altid velkomne til at kontakte os via electricitymarket@energinet.dk