INDSATS FOR NEDBRINGELSE AF UDSLIP AF SF6-GAS

SF6-gas er en meget kraftig drivhusgas med et klimaaftryk, der er cirka 23.000 gange større end CO2. Så længe gassen forbliver i anlæggene, gør den ingen skade på klimaet, men det er desværre umuligt at undgå en mindre naturlig udsivning fra anlæggene, fordi komponenterne ikke kan holdes 100 % tætte. Dertil kommer risikoen for havarier, som kan føre til større udslip af gassen. På grund af den høje klimabelastning har Energinet en målsætning om mere end at halvere udledningen af SF6-gas inden 2030 og at være helt SF6-fri i 2050.

FOREBYGGENDE INDSATS

Komponenter med SF6-gas findes på mange af Energinets højspændingsstationer rundt om i landet. Gassen fungerer effektivt som isolationsmiddel i gasisolerede elanlæg, og i afbrydere sikrer gassen, at den gnist eller lysbue der opstår, når man afbryder strømmen, også slukkes. 

Vi gør en stor forebyggende indsats gennem grundigt vedligehold af vores anlæg, og vi er ved at etablere online målinger af SF6-gas ved anlæggene, som gør det muligt at opdage og bremse udslip meget hurtigt. Når anlæggene er udtjente, sikrer vi derudover, at de tømmes for SF6-gas på en kontrolleret måde, og at gassen destrueres eller genanvendes på forsvarlig vis.

For at nå vores reduktionsmål er der imidlertid behov for at finde helt SF6-frie alternativer til anlæggene. På nuværende tidspunkt er der SF6-frie komponenter til 132 kV-anlæg tilgængelige på markedet, og vi er begyndt at udskifte til disse komponenter i takt med, at vi reinvesterer vores anlæg. 

NY TEKNOLOGI PÅ VEJ

På de højeste spændingsniveauer over 145 kV er teknologien stadig ikke moden, men vi følger udviklingen tæt. Energinet deler ønsket om at få udfaset SF6-gas med andre landes transmissionsselskaber, og når alle sender samme klare signal om behovet for SF6-frie komponenter, understøtter det markedsudviklingen af de grønne produkter. Vores forventning er, at leverandører inden 2030 har en teknologi klar på alle spændingsniveauer. 

I takt med at der udvikles ny teknologi uden SF6-gas, laver vi i Energinet en teknologikvalificering, og hvis teknologien lever op til de krav, vi har, så indføres den i vores standarder og rammeaftaler. 

TÆT DIALOG MED LEVERANDØRERNE

Nogle af vores vigtigste redskaber på vejen mod en SF6-fri fremtid er derfor lige nu en tæt dialog med leverandørerne og en fleksibel indkøbspolitik, der fremmer nedbringelse af SF6-gas i kontrakterne. Vi laver samtidig kortere rammeaftaler med leverandørerne, så vi ikke forpligter os til at skulle købe den samme standardkomponent i årevis, men i stedet kan tage ny teknologi i brug løbende.

I slutningen af 2021 lykkedes det os for første gang at indgå en leverandøraftale om et alternativt isolationsmiddel til en 400 kV station. Det skete i forbindelse med indkøbet af en udvidelse til det eksisterende GIS anlæg på 400 kV-stationen i Revsing. Det alternative isolationsmiddel, som har en markant lavere CO2-påvirkning, kan benyttes til over halvdelen af anlægget og er således et vigtigt skridt på vejen mod udfasningen af SF6-gas. 

KONTAKT

SF6-FRI I 2050

Energinet har i 2020 skærpet den hidtidige målsætning om en CO2-neutral SF6-udledning i 2050 til en målsætning om helt at være SF6-fri i 2050.

Vores delmål i 2030 er minimum en halvering af udledningen.

UDSLIP AF SF6-GAS

Det er i udgangspunktet ulovligt at anvende SF6-gas, men højspændingsanlæg er undtaget dette, da der på en række spændingsniveauer ikke findes alternativer til SF6-gas. 

Energinet registrerede i 2020 763,84 kg SF6-udslip.