Dataillustration af RFNBO

Den kommende retsakt fra EU-Kommissionen vedrørende Refined Fules of Non-Biological Origin (RFNBO), sætter rammerne for, hvornår brændsler produceret via elektrolyse kan kaldes for fuldt bæredygtige (fully renewable), og dermed kan bruges til opfyldelse af CO2-fortrængningskrav indenfor transport. RFNBO stiller en række dokumentationskrav der alle skal være opfyldte. Den endelige retsakt er ikke offentliggjort endnu, og opgørelser afspejler således en fortolkning af det udkast til retsakt, som EU-Kommissionen har haft i høring før sommerferien 2022.

Formålet med opgørelserne er at sikre ensartet og transparent information til alle relevante aktører, og kan ses i sammenhæng med Energinets øvrige arbejde omkring fremtidig PtX-produktion i Danmark.

Følgende fire krav skal være opfyldt.

1. Der skal være indgået en elkøbsaftale (såkaldt PPA) med en producent af vedvarende energi
2. Anlægget (f.eks. vindmøller eller solceller) der producerer strømmen, må maksimalt være taget i brug tre år før elektrolyseanlægget der omdanner strømmen til brint, og eventuelt videre til andre typer brændsler. Dette er det såkaldte additionalitetskrav
3. Produktionen og forbruget af strøm skal ske indenfor den samme time
4. Produktion og forbrug af strøm skal være indenfor samme budzone eller i en tilstødende offshore budzone

I forlængelse af ovenstående krav er der en række undtagelsesbestemmelser, som fastsætter måder hvor enten alle eller nogle af kravene kan fraviges. Energinet har i et notat udarbejdet en række opgørelser, der viser hvor ofte de forskellige undtagelsesbestemmelser har kunnet finde anvendelse i Danmark, over de seneste år. I et særskilt notat der kan findes i boksen til højre har Energistyrelsen opgjort VE-andelen i de danske budzoner for 2021 og frem. Begge notater skal tages med forbehold for usikkerhed og er ikke udtryk for hvordan de faktiske forhold vil være i de kommende år, jf. de specifikke forbehold i de to notater.

1. Hvis VE-andelen i en budzone er 90+ procent i et år, kan en elektrolyseproducent i det efterfølgende år producere fuldt bæredygtigt i et frit valgt antal timer, svarende til VE-procenten (vist i notat fra Energistyrelsen)
2. Hvis prisen i en budzone er er under 20 EUR/MWh kan kravet om tidsmæssig korrelation mellem produktion og forbrug fraviges. Notatet fra Energinet viser hvor stor en andel af timerne at prisen i Danmark har været under 20 EUR/MWh
3. Hvis prisen i en nabobudzone er lig med eller højere end prisen i en dansk budzone, kan der i en dansk budzone sources VE-strøm fra nabobudzonen (forudsat at de øvrige krav om tidskorrelation, PPA og additionalitet fortsat er opfyldt). Notatet fra Energinet viser i hvor mange timer priserne i nabobudzonerne har været lig med eller højere end i de danske budzoner
4. Sker der i en time nedregulering af VE-strøm (redispatch) i en budzone, kan der ses bort fra kravene om additionalitet, PPA og tidskorrelation. Notatet fra Energinet viser i hvor mange timer der har været nedregulering af VE-strøm i de danske budzoner
 
Se dataopgørelsen af artikler i RFNBO til højre

Kontakt

Dataopgørelser af artikler i RFNBO