Baltic Pipe Sjælland | Energinet
Her på siden kan du følge med i den del af Baltic Pipe, der strækker sig over Sjælland

Status Lige nu

Baltic Pipe modtog den 12. juli 2019 tilladelse fra Miljøstyrelsen til at udføre projektet, en VVM-tilladelse. Samtidig har Erhvervsstyrelsen reserveret arealerne, hvor rørledningen skal ligge, i et landsplansdirektiv. Den 25. oktober underskrev klima-, energi- og forsyningsministeren etableringstilladelsen, der giver Baltic Pipe lov til at bygge den del af rørledningen, der skal ligge på havbunden i Nordsøen, Lillebælt og Østersøen. Dermed er de store tilladelser til Baltic Pipe på plads, og projektet kan fortsætte.

På Sjælland arbejdes der nu på at etablere i alt 24 rørlagerpladser. Her skal rørene opbevares, indtil de skal svejses sammen og lægges i jorden. Læs mere på nyhedssiden for Sjælland

Vigtige milepæle i projektet

Her kan du få overblik over de forskellige faser i opførelsen af Baltic Pipe på Sjælland. Du kan læse mere om de enkelte faser og se, hvornår vi forventer at udføre arbejdet.

Geotekniske forundersøgelser

Forud for anlægsarbejdet gennemføres der en række geotekniske forundersøgelser for at kortlægge jordbundsforhold og pejle grundvandsniveau langs den planlagte rute.

De geotekniske forundersøgelser på Sjælland er afsluttet.

Arkæologiske undersøgelser

Inden vi kan gå i gang med anlægsarbejdet, laver vi arkæologiske undersøgelser langs hele den planlagte rute for at sikre eventuelle fortidsminder. Der er behov for, at nogle af forundersøgelserne laves, inden der er gennemført ekspropriation på den enkelte ejendom. Det er de lokale museer, der laver de arkæologiske undersøgelser. De fjerner mulden med gravemaskine og undersøger, om der er tegn på væsentlige fortidsminder. Hvis de finder noget, bliver det markeret, og museet vil vurdere, om der er behov for større arkæologiske undersøgelser, som de så laver på et senere tidspunkt. Når de arkæologiske forundersøgelser er færdige, lægges mulden på plads, så arealerne igen kan benyttes. Er du direkte berørt lodsejer, får du direkte besked, inden de arkæologiske forundersøgelser går i gang.

På Sjælland er de arkæologiske undersøgelser allerede i gang, og de forventes afsluttet i december 2019.


Besigtigelse og ekspropriation

Energinet kan på samfundets vegne få ret til at lægge nye gasledninger og opføre gasstationer. Rettighederne til det får vi ved at foretage en ekspropriation. De berørte får direkte indkaldelser til besigtigelses- og ekspropriationsforretninger fra Kommissarius ved Statens Ekspropriationer. Indkaldelserne beskriver nærmere, hvordan ekspropriationsprocessen foregår.

På Sjælland gennemføres de første besigtigelser fra starten af oktober 2019.


Anlægsarbejde

Når ekspropriationen er gennemført, kan anlægsarbejdet begynde. Direkte berørte lodsejere vil få tilknyttet en kontaktperson fra Energinet, inden anlægsarbejdet begynder. Vi vil sammen med vores entreprenør gennemgå planerne for anlægsarbejdet med lodsejer. Når arbejdet går i gang, fjernes træer og planter i et arbejdsbælte, som er omkring 30 meter bredt. Mulden bliver taget af og lagt til side langs arbejdsbæltet. Rørene bliver svejset sammen, og før de løftes ned i renden, tester vi alle svejsningerne. Rørsektionen testes endnu engang efter, at røret er lagt ned, og jorden er fyldt tilbage. Når vi skal krydse store vandløb, veje og jernbaner, bliver rørledningen presset eller boret under. Du kan se en video om, hvordan vi anlægger gasrørledninger her. Lodsejere og naboer kan forvente, at der vil være en del trafik til og fra arbejdsområderne i anlægsperioden.

Vi forventer at begynde anlægsarbejdet på Sjælland i marts 2020. Vær opmærksom på at anlægsarbejdet på kompressorstationen ved Everdrup begynder i december 2019.

Afslutning af anlægsarbejde

Arbejdet på gasrørledningen udføres i etaper og bliver afsluttet løbende. Når arbejdet er færdigt, retablerer vi området og tilbageleverer det til lodsejerne. Entreprenøren sikrer, sammen med lodsejerne, at alle aftaler er overholdt, og at arealet er retableret tilfredsstillende. Samtidig foretager Energinet en forhandling om erstatningen og udbetaler erstatning til lodsejere og eventuelle brugere.

Vi forventer at afslutte anlægsarbejdet på rørledningen i december 2020, mens arbejdet på kompressorstationen løber til 2022.

Seneste nyt fra Baltic Pipe - Sjælland

Her kan du se de seneste nyheder fra Baltic Pipe på Sjælland og abonnere på nyhederne.

Nyheder om Baltic Pipe - Sjælland
Vi har samlet svar på de oftest stillede spørgsmål om strækningen over Sjælland