FORSTÆRKNING AF ELNETTET - RINGSBJERG-PROJEKTET

Som et led i den grønne omstilling udbygger Energinet transmissionsnettet på Sjælland.HVAD SKAL DER SKE?

Ved Ringsbjerg, vest for Herfølge og tæt ved Sydmotorvejen, planlægger Energinet at opføre en ny 400 kV højspændingsstation.

Ringsbjerg-projektet omfatter desuden:

  • To nye, parallelle 400 kV kabelanlæg mellem Ringsbjerg og en ny 400 kV højspændingsstation ved Taastrup. Strækningen er cirka 29 kilometer.
  • Nyt 400 kV kabelanlæg mellem Ringsbjerg og Bjæverskov Højspændingsstation, der ligger mellem Køge og Ringsted, syd for motorvej E20. Strækningen er cirka 7,5 kilometer.
  • Opsætning af to master nord for Bjæverskov Højspændingsstation til omlægning af 400 kV luftledninger.

HVAD ER BAGGRUNDEN?

Danmark er godt i gang med den grønne omstilling. I fremtiden skal vi bruge mere og mere strøm, blandt andet til transport og opvarmning. Og strømmen skal være grøn – det vil sige, den skal komme fra vedvarende energikilder som sol og vind.

Folketinget besluttede i 2022, at Danmark i 2030 skal have firedoblet produktionen af strøm fra vindmøller på land og solcelleparker. 

Energinet har allerede gang i udbygningen af transmissionsnettet for el, men der er behov for fortsat udbygning, så vi kan transportere de stærkt stigende mængder grøn strøm og undgå flaskehalse i elnettet. Strømmen skal transporteres fra de egne, hvor strømmen produceres til de områder, hvor elforbruget er størst, blandt andet København og områderne nord for hovedstaden.

De planlagte havvindmølleparker i Østersøen, Kriegers Flak II, vil blive tilsluttet den nye højspændingsstation i Ringsbjerg. 

HVAD ER PLANEN?

Energinet er i dialog med Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet om at få udarbejdet et landsplandirektiv for det område, hvor højspændingsstationen er planlagt. 

Projektet skal gennemgå en miljøkonsekvensvurdering med Miljøstyrelsen som myndighed.

Samtidig er Energinet i gang med at udarbejde et forslag til kablernes placering. Linjeføringen planlægges med størst mulige hensyn til lodsejere og naboer i området og til miljøet, kulturværdier og samfundsmæssige interesser.

HVORDAN ER FORLØBET?

De berørte lodsejere og naboer modtager et brev med posten. Energinet kontakter alle lodsejere direkte for at lave aftaler om arbejdet på deres jord. Lodsejerne vil senere blive inviteret til informationsmøder.

Energinet ansøger Miljøstyrelsen om tilladelse til at påbegynde projektet. Miljøstyrelsen forventer at træffe sin afgørelse i forsommeren 2026.

Når Plan- og Landdistriktsstyrelsen skal udarbejde landsplandirektiv, bliver der en offentlig høringsfase.

Processen for miljøkonsekvensvurdering indeholder to offentlige høringsfaser - om hhv. projektet og miljøvurderingen af projektet. Miljøstyrelsen står for disse høringsfaser.

FORELØBIG TIDSPLAN
Forår 2024 Proces for landsplandirektiv begynder
Marts 2024 – september 2024 Naturbesigtigelser og feltundersøgelser
Forår 2024 – forsommer 2026 Miljøkonsekvensvurdering med offentlighedsfaser
Forsommer 2026 Miljøstyrelsen træffer afgørelse om projektet
Forsommer 2026

Tilladelser og dispensationer indhentes for miljø- og naturforhold, fredninger, Museumsloven, Byggeloven mm.

Forsommer 2026 – årsskiftet 2026/2027 Møder med lodsejere med henblik på at lave aftaler om kabellægning på deres jord
Sommer 2026 Arkæologiske forundersøgelser påbegyndes
Sensommer 2026 – efterår 2029 Byggeriet af højspændingsstation ved Ringsbjerg udføres
Sensommer 2026 – forsommer 2029 Kabellægning Ringsbjerg-Bjæverskov og Ringsbjerg-Høje Taastrup
Ultimo 2029 Højspændingsstationen ved Ringsbjerg går i drift


LÆS MERE - SÆRLIGT FOR LODSEJERE

SÅDAN PLANLÆGGER VI EN LINJEFØRING

SÅDAN INDGÅR VI AFTALER OM ELKABLER PÅ PRIVAT EJENDOM


Se i videoen, hvordan det foregår, når vi lægger kabler.

SÅDAN LÆGGER VI KABLER

SÅDAN HÅNDTERER VI DRÆN

Kontakter

Projektinformation