Nettilslutning og teknik

Læs om tilslutning af nye anlæg, regler for eksisterende anlæg, EU-forordninger og andet relevant for nettilslutning og teknik

SPØRGSMÅL OG SVAR:

Nettilslutning af nye anlæg

Vi har samlet de gældende regler for tilslutninger på siden

 

Regler for nettilslutning.

 

Læs mere om de forskellige anlægstyper herunder.

 

Produktionsanlæg

Nye produktionsanlæg skal overholde kravene i RfG (Requirements for Generators). Reglerne gælder for produktionsanlæg større end 0,8 kW, som er tilsluttet enten distributions- eller transmissionsnettet.

 

De nye regler gælder ligeledes for eksisterende C- og D-anlæg, når der laves ændringer på sådanne anlæg, som giver anledning til ændring i nettilslutningsaftalen.

 

Find Energinets standardnettilslutningsvilkår på siden Regler for nettilslutning under Regler for nye anlæg - Produktionsanlæg - Nettilslutningsaftale og vilkår. Her findes også en oversigt over proces for nettilslutning af produktionsanlæg under overskriften Vejledninger.

 

Forbrugsanlæg

Nye forbrugsanlæg skal overholde kravene i NC DC. Reglerne gælder for forbrugsanlæg, som er tilsluttet transmissionsnettet, samt anlæg, der leverer fleksibelt forbrug.

 

De nye regler gælder ligeledes for eksisterende forbrugsanlæg, når der laves ændringer på sådanne anlæg, som giver anledning til ændring i nettilslutningsaftalen.

 

Find Energinets proces for nettilslutning af forbrugsanlæg på siden Regler for nettilslutning under Regler for nye anlæg - Forbrugsanlæg - Vejledninger.

 

Tekniske forskrifter

Ud over RfG- og DCC-reglerne indeholder teknisk forskrift 3.2.7 reglerne for spændingskvalitet for produktionsanlæg, og teknisk forskrift 3.3.1 indeholder reglerne for elektriske energilageranlæg (batterianlæg). Derudover fastlægger teknisk forskrift 3.4.2 kravene til manuel aflastning af transmissionstilsluttede forbrugsanlæg. Forskrifterne for nettilslutning specificerer de systemmæssige egenskaber, som et anlæg skal opfylde for at være tilsluttet kollektive net, og de påvirkninger fra nettet, et anlæg skal kunne modstå for fortsat at kunne levere en stabil drift.

Anlægstyper: A, B, C og D

A-, B-, C- og D-anlæg

 

Energinet fastsatte i forbindelse med anmeldelsen RfG-kravene følgende anlægskategorier:

 

Anlægskategori Fra og med følgende størrelse:
A 0,8 kW 
B

125 kW

C 3 MW 
25 MW 

 

Bemærk, at distributionsselskaberne får ansvaret for at sikre overholdelse af reglerne for anlæg tilsluttet i deres net, også C- og D-anlæg, med de nye regler. Find tilslutningsreglerne for distributionsnettet på Green Power Denmarks hjemmeside.

 

Regler for eksisterende anlæg

Eksisterende anlæg

Anlæg tilsluttet før 27. april 2019, både anlæg for produktion og forbrug, er reguleret af kravene i de tekniske forskrifter. Et anlæg skal overholde kravene i den forskrift, der var gældende på tidspunktet for tilslutningen.

 

Forskrifterne for nettilslutning specificerer de systemmæssige egenskaber, som et anlæg skal opfylde for at være tilsluttet kollektive net, og de påvirkninger fra nettet et anlæg skal kunne modstå for fortsat at kunne levere en stabil drift.

 

Find regler for eksisterende anlæg på siden Regler for nettilslutning.

 

Bemærk, at ændringer af et anlæg kan føre til, at anlægget skal overholde kravene til nye anlæg, som findes på siden Regler for nettilslutning. Ved nogen ændringer skal den nyeste tekniske forskrift følges i stedet. Hvilke regler der gælder, afklares med netselskabet eller Energinet.

 

Undtagelser

Ved tilslutning af produktionsanlæg fra og med den 27. april 2019 gælder reglerne i Requirements for Generators (RfG).

 

RfG beskriver, at anlægsejer skal søge undtagelse, hvor anlægget er tilsluttet. Det vil sige, at tilslutninger i distributionsnettet skal søge om undtagelse ved det relevante netselskab, mens anlæg tilsluttet i transmissionsnettet skal søge undtagelse hos Energinet (se i øvrigt artikel 60 og frem i RfG om proces og dokumentation).

 

For eksisterende anlæg kan dispensation søges hos Energinet i forhold til beskrivelsen i den tekniske forskrift (TF), som det enkelte anlæg hører under.

 

Ved tilslutning af nye forbrugsanlæg til transmissionssystemet gælder reglerne i Demand Connection Code (DCC), og undtagelser søges hos Energinet (se i øvrigt artikel 50 og frem om ansøgning om undtagelser i DCC).

Forskrifter, netregler og nationale gennemførelsesforanstaltninger: Hvad er det?

Forskrifter

De tekniske forskrifter er krav og retningslinjer, som er vigtige for den fysiske drift og systemsikkerheden

 

En stor del af de hidtidige tekniske forskrifters krav indgår i netreglerne fra EU, og forskrifterne vil dermed udgå, efterhånden som netregler gennemføres i form af nationale gennemførelsesforanstaltninger.

 

Markedsforskrifterne er de danske regler for aktørerne på elmarkedet. De er nødvendige, for at elmarkedet kan fungere og afregningen gennemføres korrekt.

 

Netregler

Netregler er EU-forordningerne for drift, marked og nettilslutning for det europæiske elsystem. I internationalt regi kaldes netreglerne network codes og guidelines.

 

Nationale gennemførelsesforanstaltninger

Hvert direktiv har en frist for, hvornår det skal være gennemført. Inden den dato skal EU-landene sende Kommissionen teksten til de nationale gennemførelsesforanstaltninger, som indarbejder direktivets bestemmelser i landenes egen lovgivning. Kommissionen kontrollerer, at de er fuldstændige og opfylder de mål, der er fastsat i direktivet. Hvis det ikke er tilfældet, indleder Kommissionen en traktatbrudsprocedure for "manglende underretning".

 

Systemdrift: regler for dataudveksling, onlinesignaler, Mvar og andet

Drift af systemet

Systemdrift specificerer rammerne for, hvordan anlægsejere, driftsansvarlige, balanceansvarlige og systemansvarlige skal agere for at bidrage til en stabil og pålidelig systemdrift. Emnet omhandler desuden funktionen af det kollektive elforsyningsnet, herunder systemets krav til produktionsapparat, transmissionsnet og samarbejdsforbindelser.

 

Driften af systemet omfatter krav til systemdrift og ansvarsforhold ved systemdrift, samt driftsreserver, driftsprocedurer, driftsplanlægning, træning af operatører og beredskab, krav til kontroludstyr i kontrolrum og krav til levering af driftsmåledata (herunder realdriftsmålinger og driftsstatus). Emnet omfatter også de krav, der stilles i forbindelse med håndtering af beredskabssituationer og driftsforstyrrelser, fx frekvensaflastning og udkobling af produktion, samt  funktionskrav og -principper for det samlede elsystem, herunder f.eks. krav til forbrugsaflastning, systemmæssige krav til MVAr-balance m.m.

 

En del af de eksisterende forskrifter med krav til systemdrift vil i løbet af de kommende år blive erstattet af krav i EU's SO GL (system operation guideline). Denne fastlægger krav til systemsikkerhedsmæssige forhold, udetidsplanlægning, effektbalancering samt reservering og udveksling af reserver under normal og skærpet drift og henvender sig til netvirksomheder, balanceansvarlige og TSO'er.

 

Bemærk, at væsentlige ændringer eller udbygninger af distributionsnettet kan medføre, at disse ændrede eller nye dele er underlagt DCC med henblik på krav i grænsefladen mellem distributions- og transmissionsnettet. Herudover skal anlæg altid leve op til kravene for systemdrift i den til enhver tid gældende tekniske forskrift.

 

Find kravene til systemdrift på siden Regler for Systemdrift.

Nødsituationer: Hvordan håndterer vi dem?

Energinet koordinerer el- og gassektorens beredskab både før, under og efter en krisesituation.

 

Beredskabet betyder, at energisystemerne hele tiden overvåges, og at der er lagt planer for, hvordan forsyningen kan genetableres, hvis der kommer forstyrrelser.

 

Kravene til systemforsvar og systemgenoprettelsen, f.eks. kravene til forbrugsaflastning, er fastsat i NC ER-forordningen (Kommissionens forordning om fastsættelse af en netregel for nødsituationer og systemgenoprettelse).

 

Læs mere om elberedskab på siden Sikkerhed og Beredskab og på siden Regler for systemdrift.

Fælles EU-regler: hvornår, hvorfor og hvilke?

De første af EU's netregler trådte i kraft i 2016. Kravene i forordningerne skal anvendes 3 år efter offentliggørelse, og det vil sige, at de nye regler løbende kommer til at gælde fra 2019.

 

Netregler/retningslinjer er bindende EU-forordninger, der skal sikre gennemførelsen af et fælles indre marked for energi for at fremme konkurrenceevnen og opretholde forsyningssikkerheden til gavn for forbrugerene.

 

Netreglerne spænder bredt over både markedsregler og tekniske tilslutnings- og driftsregler. Her er en kort oversigt:

 

CACM, FCA og EB er alle markedsrelaterede forordninger. CACM dækker henholdsvis day ahead- (handler én dag før) og intraday-markederne (handler på dagen), FCA dækker markederne på længere sigt, og EB dækker markederne i timen, når handlerne sker.

 

RfG, DCC og HVDC er alle tilslutningsrelaterede forordninger, der dækker tekniske krav til nettilslutning af produktions-, forbrugs- og HVDC-anlæg.

 

SO GL og ER er driftsrelaterede forordninger.

Læs mere om regler på elområdet

Kontakt vedrørende nettilslutning: hvem kan svare?

Spørgsmål til nettilslutning

Energinet har opdelt området nettilslutning i to kategorier:
- fastsættelse af regler og krav
- teknisk godkendelse af nettilslutninger.

Navne og kontaktoplysninger kan findes herunder.

 

Spørgsmål til regler og krav

Kontakt:

Flemming Brinch Nielsen
Senioringeniør
Systemdriftsudvikling
+4561244429
fbn@energinet.dk

 

Spørgsmål til nettilslutninger

Kontakt:

Jens Ammitzbo 
Driftsingeniør
Driftsudvikling El
jam@energinet.dk

 

Eller

 

Teamtilslutning@energinet.dk

 

Bemærk, at detaljerede spørgsmål og analyser kan kræve oprettelse af et projekt og en aftale om afregning af timer dedikeret til dette projekt.